จัดอบรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาด้านภาษาอังกฤษ

จัดอบรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาด้านภาษาอังกฤษ

งานบริการการศึกษา คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดอบรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาด้านภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าทดสอบความรู้ด้านภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยได้เชิญ Miss Jeane Arandia ซึ่งเป็นอาจารย์ชาวต่างชาติประจำคณะศิลปกรรมศาสตร์ มาเป็นวิทยากร และสอนเสริมทางด้านภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษาทุกสาขาวิชาและทุกชั้นปีหลังเลิกเรียน แบ่งเป็นสาขาวิชาละ ๒ รอบ ตั้งแต่วันที่ ๑๔ – ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมคณาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์ ชั้น ๑ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ
09. 2017