รายละเอียด

นางสาวจิรัตนสิริ จันทร์เพ็ญ

นักวิชาการเงินและบัญชี

วุฒิการศึกษา :

  • Bachelor of Business Administration (Accounting), Phranakhon Rajabhat University, Thailand
  • Phone Number : 02 160 1388-94 ext. 108
  • E-mail.com : duangduan.ja@ssru.ac.th
10. 2017
Creampie