รายละเอียด

นางสาวเดือนเพ็ญ ดวงธนู

รักษาการหัวหน้าฝ่ายวิชาการ

วุฒิการศึกษา :

  • Master of Education (Education Administration), Suan Sunandha Rajabhat University, Thailand
  • Bachelor of Science (Computer Science), Phetchaburi Rajabhat Institute, Thailand
  • Phone Number : 02 160 1388-94 ต่อ 103
  • E-mail.com : deanpen.du@ssru.ac.th
10. 2017
Creampie