บุคลากรสายวิชาการ


 ลำดับที  ชื่อ - นามสกุล หัวข้อในการพัฒนาศักยภาพ วัน เดือน ปี
                           
  สาขาวิชาการออกแบบเครื่องแต่งกาย    
1 รองศาสตราจารย์จารุพรรณ ทรัพย์ปรุง อบรมโปรแกรม Speexx สำหรับผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร  10 ต.ค. 57 
       
    โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนา ปรับปรุงหลักสูตรเพื่อการประกันคุณภาพ     28 พ.ย. 57
       
    โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำ Account ของระบบ Google  Scohlar และโครงการอบรมการสืบค้นข้อมูลบทความวิจัยและบทความวิชาการ TCI , SJR และ Scopus  4 ธ.ค. 58
       
    ทัศนศึกษาสิ่งทอพื้นบ้านไทย 11 - 13 ม.ค. 58
       
    เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ  เรื่อง " The Influence of Victorian Dolls on the Costumes of Young Princess Daugthers of King Chulalongkorn" 5 - 7 ก.พ. 58
       
    แนวทางการดำเนินการปรับปรุงหลักสูตร เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ TQF เพื่อเตรียมความพร้อมในการตรวจประเมินฯ 23 ก.พ. 58
       
    อบรมเชิงปฏิบัติการ " การวิเคราะห์ SWOT " 30 มี.ค. 58
       
    ศึกษาดูงานพิพิธภัณฑ์ผ้าสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 31 มี.ค. 58
       
    อบรมหลักสูตรและมคอ. 7 16 - 17 เม.ย. 58
       
    โครงการ การเผยแพร่ผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (U-Ranking) และการสร้างความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันอุดมศึกษาในทวีปยุโรป ณ กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย 20 - 29 มิ.ย. 58
       
    อบรมการจัดการพลังงานในอาคารอย่างมีประสิทธิภาพ 9 ก.ค. 58
       
    โครงการพัฒนานักวิจัย 14 ส.ค. 58
       
2 อาจารย์ชนกนาถ มะยูโซ๊ะ เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ  เรื่อง "The art of designing,fabric pattern by tie-dyeing with natural dyes" 5 - 7 ก.พ. 58 
       
3 อาจารย์สุวิธธ์ สาดสังข์ เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ เรื่อง "Tha Pattern design on Hard-Woven Loincloth,inspired by Thai Chess"  5 - 7 ก.พ. 58
       
4 อาจารย์เตชิต เฉยพ่วง อบรมการลงทะเบียนเรียนด้วยตนเอง (Free Enrollment) 14 ส.ค. 58
       
5 อาจารย์สิรัชชา สำลีทอง เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ  เรื่อง " Fabric Design and Development for Casual Wears: Inspiration from WatphraDhatPhasornkaew Decorative Arts." 5 - 7 ก.พ. 58
       
6 อาจารย์จรรจิรา โมน่า เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ  เรื่อง " Designing Mutifunction fabric for tourists" 5-7 ก.พ. 58
       
  สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์หัตถกรรม    
1 อาจารย์ชนัญชิดา ยุกติรัตน์ การอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการสอนในศตวรรษที่ 21 27 - 28 เม.ย. 58 
    เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัย " การเขียนผลงานวิจัยและผลงานวิชาการด้านศิลปะและการออกแบบ" 21 - 22 พ.ค. 58
       
2 อาจารย์ณิชานันทน์ เสริมศรี เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ  เรื่อง "Solar Energy-Based Insect Pest Trap." 5 - 7 ก.พ. 58
       
3 อาจารย์เอกพงศ์ อินเกื้อ อบรมการลงทะเบียนเรียนด้วยตนเอง (Free Enrollment) 14 ส.ค. 58 
       
4 อาจารย์นภดล สังวาลเพ็ชร เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัย " การเขียนผลงานวิจัยและผลงานวิชาการด้านศิลปะและการออกแบบ" 21 - 22 พ.ค. 58 
       
5 อาจารย์ธนัฐพงศ์ ไพรวันรัตน์ อบรมการลงทะเบียนเรียนด้วยตนเอง (Free Enrollment)  14 ส.ค. 58 
       
  สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์    
1 อาจารย์มารุต พิเชษฐวิทย์ โครงการย่อยการเพิ่มสมรรถนะข้าราชการสายวิชาการด้านการเรียนการสอน (การจัดทำ มคอ.)  ส.ค. - ก.ย. 58 
       
2 อาจารย์กรีธา ธรรมเจริญสถิต โครงการย่อยการเพิ่มสมรรถนะข้าราชการสายวิชาการด้านการเรียนการสอน (การจัดทำ มคอ.) ส.ค. - ก.ย. 58 
       
3 อาจารย์จันทนา อินสระ โครงการย่อยการเพิ่มสมรรถนะข้าราชการสายวิชาการด้านการเรียนการสอน (การจัดทำ มคอ.)  ส.ค. - ก.ย. 58 
       
4 อาจารย์นวภรณ์ ศรีสารญกุลวงศ์ โครงการย่อยการเพิ่มสมรรถนะข้าราชการสายวิชาการด้านการเรียนการสอน (การจัดทำ มคอ.)  ส.ค. - ก.ย. 58 
       
5 อาจารย์ ดร.พีระพล ชัชวาล โครงการย่อยการเพิ่มสมรรถนะข้าราชการสายวิชาการด้านการเรียนการสอน (การจัดทำ มคอ.)  ส.ค. - ก.ย. 58 
       
  สาขาวิชาจิตรกรรม    
1 อาจารย์จีรวัฒน์ วันทา โครงการย่อยการเพิ่มสมรรถนะข้าราชการสายวิชาการด้านการเรียนการสอน (การจัดทำ มคอ.)   ส.ค. - ก.ย. 58 
       
2 รองศาสตราจารย์ธานินทร์ ตันตระกูล โครงการย่อยการเพิ่มสมรรถนะข้าราชการสายวิชาการด้านการเรียนการสอน (การจัดทำ มคอ.)   ส.ค. - ก.ย. 58 
       
3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิสิษฐ์ พันธ์เทียน โครงการย่อยการเพิ่มสมรรถนะข้าราชการสายวิชาการด้านการเรียนการสอน (การจัดทำ มคอ.)   ส.ค. - ก.ย. 58 
       
4 อาจารย์จำนันต์ สารารักษ์ โครงการย่อยการเพิ่มสมรรถนะข้าราชการสายวิชาการด้านการเรียนการสอน (การจัดทำ มคอ.)   ส.ค. - ก.ย. 58 
       
5 อาจารย์ไชยยงค์ บุบผากลิ่น โครงการย่อยการเพิ่มสมรรถนะข้าราชการสายวิชาการด้านการเรียนการสอน (การจัดทำ มคอ.)   ส.ค. - ก.ย. 58 
       
6 อาจารย์ยศนันต์ แย้มเมือง โครงการย่อยการเพิ่มสมรรถนะข้าราชการสายวิชาการด้านการเรียนการสอน (การจัดทำ มคอ.)   ส.ค. - ก.ย. 58 
       
  สาขาวิชาดนตรี    
1 อาจารย์ขจร ถ้ำทอง โครงการย่อยการเพิ่มสมรรถนะข้าราชการสายวิชาการด้านการเรียนการสอน (การจัดทำ มคอ.)   ส.ค. - ก.ย. 58 
       
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศันสนีย์ จะสุวรรณ์ โครงการย่อยการเพิ่มสมรรถนะข้าราชการสายวิชาการด้านการเรียนการสอน (การจัดทำ มคอ.)    ส.ค. - ก.ย. 58 
       
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนนาถ มีนะนันทน์ โครงการย่อยการเพิ่มสมรรถนะข้าราชการสายวิชาการด้านการเรียนการสอน (การจัดทำ มคอ.)    ส.ค. - ก.ย. 58 
       
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พันธศักดิ์ วรรณดี โครงการย่อยการเพิ่มสมรรถนะข้าราชการสายวิชาการด้านการเรียนการสอน (การจัดทำ มคอ.)   ส.ค. - ก.ย. 58 
       
อาจารย์ศักรินทร์ สู่บุญ โครงการย่อยการเพิ่มสมรรถนะข้าราชการสายวิชาการด้านการเรียนการสอน (การจัดทำ มคอ.)    ส.ค. - ก.ย. 58 
       
อาจารย์ประสาน บริบูรณางกูล โครงการย่อยการเพิ่มสมรรถนะข้าราชการสายวิชาการด้านการเรียนการสอน (การจัดทำ มคอ.)    ส.ค. - ก.ย. 58 
       
7 อาจารย์ยุทธกร สริกขกานนท์ โครงการย่อยการเพิ่มสมรรถนะข้าราชการสายวิชาการด้านการเรียนการสอน (การจัดทำ มคอ.)   ส.ค. - ก.ย. 58 
       
8 อาจารย์ศิริมา พนาภินันท์ อบรมการลงทะเบียนเรียนด้วยตนเอง (Free Enrollment)  14 ส.ค. 58 
       
9 อาจารย์รุ่งเกียรติ สิริวงษ์สุวรรณ เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยหลักสูตรที่ 4 เรื่อง การเขียนรายงานวิขัย บทความวิชาการ  25 - 29 มิ.ย. 58 
       
10 อาจารย์ทัศนัย เพ็ญสิทธิ์ เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยหลักสูตรที่ 4 เรื่อง การเขียนรายงานวิขัย บทความวิชาการ  25 - 29 มิ.ย. 58 
       
  สาขาวิชานาฏศิลป์ไทย    
1 รองศาสตราจารย์สุภาวดี โพธิเวชกุล การอบรมพัฒนาบุคลากรสาขาวิชาศิลปะการแสดง (นาฏศิลป์ไทย)  3 - 7 ส.ค. 58 
    โครงการย่อยการเพิ่มสมรรถนะข้าราชการสายวิชาการด้านการเรียนการสอน (การจัดทำ มคอ.) ส.ค. - ก.ย. 58
       
2 ศาสตราจารย์ ดร.ชมนาด กิจขันธ์ การอบรมพัฒนาบุคลากรสาขาวิชาศิลปะการแสดง (นาฏศิลป์ไทย)   3 - 7 ส.ค. 58 
    โครงการย่อยการเพิ่มสมรรถนะข้าราชการสายวิชาการด้านการเรียนการสอน (การจัดทำ มคอ.) ส.ค. - ก.ย. 58
       
3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมศักดิ์ บัวรอด การอบรมพัฒนาบุคลากรสาขาวิชาศิลปะการแสดง (นาฏศิลป์ไทย)   3 - 7 ส.ค. 58 
    โครงการย่อยการเพิ่มสมรรถนะข้าราชการสายวิชาการด้านการเรียนการสอน (การจัดทำ มคอ.) ส.ค. - ก.ย. 58
       
4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์รวัฒนา ชินพันธ์ การอบรมพัฒนาบุคลากรสาขาวิชาศิลปะการแสดง (นาฏศิลป์ไทย)   3 - 7 ส.ค. 58 
    โครงการย่อยการเพิ่มสมรรถนะข้าราชการสายวิชาการด้านการเรียนการสอน (การจัดทำ มคอ.) ส.ค. - ก.ย. 58
       
5 อาจารย์ศากุล เมืองศาคร การอบรมพัฒนาบุคลากรสาขาวิชาศิลปะการแสดง (นาฏศิลป์ไทย)   3 - 7 ส.ค. 58 
    โครงการย่อยการเพิ่มสมรรถนะข้าราชการสายวิชาการด้านการเรียนการสอน (การจัดทำ มคอ.) ส.ค. - ก.ย. 58
       
6 อาจารย์ ดร.ผกามาศ จิรจารุภัทร การอบรมพัฒนาบุคลากรสาขาวิชาศิลปะการแสดง (นาฏศิลป์ไทย)   3 - 7 ส.ค. 58 
    โครงการย่อยการเพิ่มสมรรถนะข้าราชการสายวิชาการด้านการเรียนการสอน (การจัดทำ มคอ.) ส.ค. - ก.ย. 58
       
7 อาจารย์มณิศา วศินารมณ์ การอบรมพัฒนาบุคลากรสาขาวิชาศิลปะการแสดง (นาฏศิลป์ไทย)   3 - 7 ส.ค. 58 
    โครงการย่อยการเพิ่มสมรรถนะข้าราชการสายวิชาการด้านการเรียนการสอน (การจัดทำ มคอ.) ส.ค. - ก.ย. 58
       
  สาขาวิชาศิลปะการละคร    
1 อาจารย์ ดร.กุสุมา เทพรักษ์ การอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "มหา'ลัย เถื่อน ปี 2" 20 - 26 ม.ค. 58
    โครงการนำศาสตร์ศิลปะการแสดงไปใช้ในงานศิลปะบันเทิง  10 - 14 ส.ค. 58
    โครงการย่อยการเพิ่มสมรรถนะข้าราชการสายวิชาการด้านการเรียนการสอน (การจัดทำ มคอ.) ส.ค. - ก.ย. 58
       
2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา มณีวัฒนา โครงการนำศาสตร์ศิลปะการแสดงไปใช้ในงานศิลปะบันเทิง   10 - 14 ส.ค. 58 
    โครงการย่อยการเพิ่มสมรรถนะข้าราชการสายวิชาการด้านการเรียนการสอน (การจัดทำ มคอ.) ส.ค. - ก.ย. 58
       
3 อาจารย์ ดร.ณฐภรณ์ รัตนชัยวงศ์ โครงการนำศาสตร์ศิลปะการแสดงไปใช้ในงานศิลปะบันเทิง   10 - 14 ส.ค. 58 
       
4 อาจารย์ภัคคพร พิมสาร โครงการพัฒนาการเพิ่มผลงานทางวิชาการ  16 - 19 ก.ค. 58 
    โครงการจัดการเรียนรู้คณะศิลปกรรมศาสตร์ การพัฒนาอัตลักษณ์นักศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์ 10 ส.ค. 58
       
5 อาจารย์วนศักดิ์ ผดุงเศรษฐกิจ โครงการพัฒนาการเพิ่มผลงานทางวิชาการ  16 - 19 ก.ค. 58
    อบรมพัฒนางานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 10 ก.ย. 58
6 อาจารย์สรร ถวัลย์วงศ์ศรี โครงการจัดการเรียนรู้คณะศิลปกรรมศาสตร์ การพัฒนาอัตลักษณ์นักศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์ 10 ส.ค. 58
    การเขียนเชิงวิชาการ ศาสตราจารย์ ดร. อมรา 14 ส.ค. 58
       
Written by 
Rate this item
(0 votes)
Read 1391 times Last modified on วันจันทร์, 19 ตุลาคม 2558 04:02
09. 2017