ยิ่งใหญ่ อลังการ ศิลปกรรม ปฐมนิเทศ 60

ยิ่งใหญ่ อลังการ ศิลปกรรม ปฐมนิเทศ 60

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2560 คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา มณีวัฒนา คณบดี เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ซึ่งจัดขึ้นเพื่อเป็นการต้อนรับนักศึกษาใหม่อย่างเป็นทางการและให้นักศึกษาได้ทำความรู้จักกันส่วนต่างๆภายในคณะศิลปกรรมศาสตร์ กิจกรรมแบ่งออกเป็นการแนะนำผู้บริหาร คณาจารย์ประจำสาขาวิชา เจ้าหน้าที่สำนักงานคณบดีที่ทำหน้าที่ในส่วนต่างๆ  จากนั้นจึงเป็นการแนะนำอาจารย์ที่ปรึกษาแบ่งตามหมู่เรียนของนักศึกษาใหม่รหัส 60 ทั้งนี้ยังมีการแนะนำสโมสรนักศึกษา แนะนำการบริการด้านการศึกษา เช่น การลงทะเบียนเรียน การเพิ่ม-ถอนรายวิชา จากฝ่ายบริการการศึกษา การเปิดวิดีทัศน์ให้ความรู้ทางด้านการปรปะกันคุณภาพการศึกษาโดยรุ่นพี่ และการเปิดวิดีทัศน์ที่ได้ศิษย์เก่าของแต่ละสาขาวิชามาบอกเล่าเรื่องราวความประทับใจที่เกิดขึ้นระหว่างเรียนอยู่ในคณะศิลปกรรมศาสตร์และความสำเร็จในหน้าที่การงาน รวมถึงผลงานที่ผ่านมา และยังได้ฝากอะไรถึงน้องๆอีกด้วย และปิดท้ายกิจกรรมช่วงเช้าด้วยพิธีบายศรีสู่ขวัญ พิธีที่จะเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจและความเป็นสิริมงคลให้กับนักศึกษาใหม่ในการที่จะศึกษาที่นี่ตลอดหลักสูตร พร้อมด้วยการกราบอาจารย์และอาจารย์ผูกข้อมือพร้อมรับพรจากอาจารย์ ช่วงบ่าย เป็นกิจกรรมสันทนาการ จากทีมงาน บริษัท พันรักเวิร์ค จำกัด กิจกรรมเสริมสร้าง พัฒนาการการเป็นผู้นำกระบวนการ เรียนรู้ รู้จัก เข้าใจ การทำงานอย่างเป็นระบบ และสามารถนำความรู้ที่ได้รับ ไปปรับใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันและการทำงานจริง กิจกรรมประกอบด้วย กิจกรรมเสริมสร้างความสุขและจิตใจด้วยเกมกิจกรรม(กลุ่มสัมพันธ์) เกมกิจกรรมการทำงานเป็นทีม การจัดการของทีม (ผู้นำกระบวนกร/ผู้สนับสนุนกิจกรรม) ปฏิบัติจริง เพื่อพัฒนาการทำงานอย่างมีระบบ ถอดบทเรียน เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจการเป็นกระบวนกรและผู้สนับสนุนกิจกรรม เป็นต้น กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2560 นี้จัดขึ้น ณ อาคารศูนย์สุขภาพและกีฬา ชั้น 4 (โรงยิม) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
09. 2017