ประจำปีงบประมาณ 2559 - 2562


กรอบภาระงานและกรอบอัตรากำลัง ประจำปีงบประมาณ 2559 - 2562


1. ปกหน้า , สารอธิการบดี , สารคณบดี    
  ปกหน้า    
  สารอธิการบดี    
  สารคณบดี    
       
2. คำนำ , สารบัญ    
  คำนำ    
  สารบัญ    
       
3. ส่วนที่ 1 ประวัติหน่วยงาน    
  ประวัติหน่วยงาน    
       
4. ส่วนที่ 2 โครงสร้าง    
  โครงการการบริหารของคณะศิลปกรรมศาสตร์    
  โครงสร้างภาระงานของคณะศิลปกรรมศาสตร์    
       
5. ส่วนที่ 3 นิยามหรือคำจำกัดความ    
  นิยามหรือคำจำกัดความ    
       
6. ส่วนที่ 4 กรอบภาระงานและกรอบอัตรากำลัง ประจำปี 2559 - 2562    
  กรอบภาระงาน    
  กรอบอัตรากำลัง    
       
7. ภาคผนวก , ปกหลัง    
  ภาคผนวก ก.แบบฟอร์ม    
  ภาคผนวก ข.คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ    
  ปกหลัง    
       
  Download : กรอบภาระงานและกรอบอัตรากำลัง ประจำปี 2559 - 2562 (ฉบับเต็ม)    
       
       
       
       
Written by 
Rate this item
(0 votes)
Read 895 times Last modified on วันจันทร์, 18 เมษายน 2559 05:58
09. 2017