หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว ประชุม/อบรม
ข่าว ประชุม/อบรม

สาขาทัศนศิลป์และการออกแบบ (ป.เอก) เข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมก่อนการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาฯ ระดับหลักสูตร 2562
วันที่ 9 กรกฎาคม 2563 คณะศิลปกรรมศาสตร์จัดโครงการเตรียมความพร้อมก่อนการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใ ...
2020-07-19 21:41:15
สาขาวิชาการดนตรี และสาขาวิชาศิลปะการแสดง (ป.ตรี) เข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมก่อนการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาฯ ระดับหลักสูตร 2562
วันที่ 9 กรกฎาคม 2563 คณะศิลปกรรมศาสตร์จัดโครงการเตรียมความพร้อมก่อนการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใ ...
2020-07-19 21:28:18
สาขาวิชาผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์และออกแบบเครื่องแต่งกาย เข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมก่อนการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาฯ ระดับหลักสูตร 2562
วันที่ 8 กรกฎาคม 2563 คณะศิลปกรรมศาสตร์จัดโครงการเตรียมความพร้อมก่อนการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใ ...
2020-07-19 21:01:24
สาขาวิชาจิตรกรรมและนิเทศศิลป์ เข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมก่อนการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาฯ ระดับหลักสูตร 2562
วันที่ 8 กรกฎาคม 2563 คณะศิลปกรรมศาสตร์จัดโครงการเตรียมความพร้อมก่อนการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใ ...
2020-07-19 20:59:57
คณบดี คณะศิลปกรรมศาสตร์ ไลฟ์สดให้ความรู้ หัวข้อ "หัวเราะได้ ร้องไห้(ก็)เป็น"
วันที่ 9 กรกฎาคม 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา มณีวัฒนา คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ ร่วมไลฟ์สด หัวข้อ ...
2020-07-19 02:37:07
ประชุมหารือความคืบหน้าการจัดทำหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (Joint Degree) ร่วมกับศูนย์จิตตปัญญา มหาวิทยาลัยมหิดล
วันที่ 2 กรกฎาคม 2563 คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดประชุมหารือความคืบหน้าการจัดทำหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ...
2020-07-19 01:24:15
คณบดี คณะศิลปกรรมศาสตร์ ไลฟ์สดให้ความรู้ หัวข้อ ชีวิตติด"แผน"
วันที่ 2 กรกฎาคม 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา มณีวัฒนา คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ ร่วมไลฟ์สด หัวข้อ ...
2020-07-19 00:15:57
คณบดี คณะศิลปกรรมศาสตร์ ไลฟ์สดให้ความรู้ หัวข้อ “เขียน / บอกเล่า / เข้าใจ”
วันที่ 18 มิถุนายน 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา มณีวัฒนา คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ ร่วมไลฟ์สด หัวข ...
2020-07-17 16:03:07
คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดประชุมบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการเพื่อชี้แจงและทบทวนการจัดทำคำบรรยายลักษณะงาน (JD)
วันที่ 19 มิถุนายน 2563 คคณะศิลปกรรมศาสตร์ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งเกียรติ สิริวงษ์สุวรรณ รองคณ ...
2020-06-24 09:31:10
คณบดี คณะศิลปกรรมศาสตร์ ไลฟ์สดให้ความรู้ หัวข้อ “โลก / การ(ณ์) / แสดง”
วันที่ 11 มิถุนายน 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา มณีวัฒนา คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ ร่วมไลฟ์สด หัวข ...
2020-06-17 14:08:48
ข่าวย้อนหลัง