ประวัติความเป็นมา


ประวัติความเป็นมาของหน่วยงาน


         คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเป็นคณะที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 โดยมีการพัฒนาจากอดีตสู่ปัจจุบัน เริ่มตั้งแต่ พ.ศ. 2516 จนถึงปัจจุบัน แบ่งออกเป็น 2 ช่วง ดังนี้

          ช่วงที่ 1 พ.ศ.2516-2542 ตั้งแต่เป็นภาควิชาศิลปะ ดนตรีและนาฎศิลป์ สังกัด คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาลัยครูสวนสุนันทา/สถาบันราชภัฏ (ชื่อสถาบันในขณะนั้น)

          ช่วงที่ 2 พ.ศ.2542-ปัจจุบัน ตั้งแต่เริ่มโครงการจัดตั้งคณะศิลปกรรมศาสตร์ จนถึงมีสถานภาพเป็นคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ตามกฎกระทรวงในปัจจุบัน

          

ช่วงที่ 1 พ.ศ.2516-2542 เริ่มจากการพัฒนาเป็นภาควิชาดังนี้

           ภาควิชานาฏศิลป์ในอดีตรวมเป็นภาควิชาเดียวกันกับภาควิชาดนตรีใช้ชื่อว่า ภาควิชาดนตรีและนาฏศิลป์ จนกระทั่งปี พ.ศ.2516 ภาควิชานาฏศิลป์จึงได้รับอนุมัติจากกรมการฝึกหัดครูให้เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง (ป.กศ.สูง) วิชาเอกนาฏศิลป์ ขึ้นเป็นแห่งแรกจากวิทยาลัยครูทั้งหมด 36 แห่ง ในขณะนั้น ปี พ.ศ.2519 ได้พัฒนาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตโดยเปิดสอนวิชาเอกนาฏศิลป์ในระดับปริญญาตรีขึ้นเป็นแห่งแรกของประเทศไทย และในปี พ.ศ.2524 ได้พัฒนาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต วิชาเอกนาฏศิลป์และการละครขึ้นอีกสาขาหนึ่ง

           ภาควิชาดนตรี ในอดีตร่วมเป็นภาควิชาเดียวกันกับภาควิชานาฏศิลป์ใช้ชื่อว่า ภาควิชาดนตรีและนาฏศิลป์ ได้เปิดสอนรายวิชาสังคีตนิยมเป็นวิชาพื้นฐานสำหรับนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นต้น (ป.กศ.ต้น) เรื่อยมา จนถึงปี พ.ศ.2520 ได้แยกตัวออกมาตั้งเป็นภาควิชาขึ้นเพื่อบริหารจัดการได้ตรงกับความต้องการของสาขาวิชาต่อมาในปี พ.ศ.2527 ได้พัฒนาหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง (ป.กศ.สูง) และหลักสูตร ครุศาสตรบัณฑิต (ต่อเนื่อง 2 ปี) และในปี พ.ศ.2530 ภาควิชาดนตรีได้พัฒนาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (4 ปี) วิชาเอกดนตรีศึกษาเพิ่มขึ้นอีกสาขาหนึ่ง

            ภาควิชาศิลปะ ได้เปิดสอนหลักสูตรศิลปศึกษาให้กับนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นต้น และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูงเพื่อผลิตครูศิลปะ จนในปีพ.ศ.2520 ได้เพิ่มวิชาเอกด้านภาพพิมพ์ขึ้นพร้อมกับการพัฒนาหลักสูตรสายการออกแบบตามความต้องการของวิชาชีพ และต่อมาในปี พ.ศ.2532 ภาควิชาศิลปะได้ปรับปรุงหลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิตขึ้นใหม่ ประกอบด้วยสาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ และสาขาวิชาการออกแบบประยุกต์ศิลป์

            แม้ว่าในปี พ.ศ. 2538 ได้มีพระราชบัญญัติรวมวิทยาลัยครูทั่วประเทศเป็น “สถาบันราชภัฏ” ภาควิชาศิลปะ ภาควิชาดนตรี และภาควิชานาฏศิลป์ (รวมสาขาวิชานาฏศิลป์และการละคร) ก็ยังคงสังกัดอยู่ในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เรื่อยมา หากแต่ในปี พ.ศ.2542 ได้มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการบริหารภายในจาก “ภาควิชา” เป็น “โปรแกรมวิชา” ได้แก่ โปรแกรมวิชาศิลปะ โปรแกรมวิชาดนตรี โปรแกรมวิชานาฏศิลป์ และโปรแกรมวิชานาฏศิลป์และการละคร


ช่วงที่ 2 พ.ศ.2542- ปัจจุบัน  

              รองศาสตราจารย์  ดร.ดิลก  บุญเรืองรอด อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาใน สมัยนั้นมีความคิดที่จะรวมความโดดเด่นทางด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ และการละคร ที่มีอยู่ในรั้วสวนสุนันทา และพัฒนาให้เข้มแข็ง เพื่อเป็นผู้นำทางด้านศิลปกรรมศาสตร์แห่งหนึ่งของประเทศจึงได้ริเริ่มโครงการจัดตั้งคณะศิลปกรรมศาสตร์ขึ้น ในปี พ.ศ. 2542 โดยแยกกลุ่มวิชาศิลปะทั้งหมดออกมาจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ต่อมาได้แบ่งการบริหารทางวิชาการออกเป็น 3 โปรแกรมวิชาประกอบด้วยโปรแกรมวิชาศิลปะโปรแกรมวิชาดนตรี และโปรแกรมวิชานาฏศิลป์ (โดยรวมกับกลุ่มวิชานาฏศิลป์และการละคร) พร้อมทั้งแต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษดา กรุดทอง รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษในสมัยนั้น รักษาการในตำแหน่งคณบดี

              ในปี พ.ศ.2543 รองศาสตราจารย์ผดุง ศิริรัตน์(ขณะนั้นดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์) ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ได้วางแผนและนโยบายเพื่อการจัดตั้งคณะศิลปกรรมศาสตร์ให้เป็นรูปธรรม โดยได้รับความร่วมมือจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ  สุทธิ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มาโนช  กงกะนันท์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์มานิตย์  ภู่อารีย์ ร่วมกันสนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรใหม่ทางด้านศิลปกรรมศาสตร์ จำนวน 4 สาขาวิชาในเบื้องต้น คือ สาขาวิชาการออกแบบเครื่องแต่งกาย สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ สาขาวิชาการออกแบบหัตถศิลป์และสาขาวิชาจิตรกรรม โดยมอบหมายให้รองคณบดีฝ่ายวิชาการ รองศาสตราจารย์จารุพรรณ ทรัพย์ปรุง (ขณะนั้นดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์) เป็นผู้รับผิดชอบในการพัฒนาหลักสูตรใหม่ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเปิดสอนในปี พ.ศ. 2547 เป็นต้นมา โดยได้รับปริญญาบัตรทางด้านศิลปกรรมศาสตรบัณฑิตขึ้นเป็นครั้งแรกของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

              การจัดตั้งคณะศิลปกรรมศาสตร์สามารถสำเร็จลุล่วงไปได้อย่างดียิ่ง โดยได้รับการสนับสนุนและส่งเสริมอย่างดียิ่งจากอดีตอธิการบดีและรองอธิการบดี รวมทั้งบุคคลต่างๆ อีกหลายท่าน เช่น อธิการกลาย กระจายวงศ์ อธิการบดีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรางศรี พานิชยกุล อธิการบดี รองศาสตราจารย์ ดร.ดิลก บุญเรืองรอด รองอธิการบดีผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.วรวิทย์ จินดาพลรองอธิการบดีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วินิจ  เทือกทอง ฯลฯ จากการดำเนินการมาโดยตลอดนั้น วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2548 ได้มีการประกาศจัดตั้งคณะศิลปกรรมศาสตร์ในราชกิจจานุเบกษาเป็นที่เรียบร้อย คณะศิลปกรรมศาสตร์จึงได้ถือกำเนิดขึ้นอย่างเป็นทางการในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และเป็นคณะเดียวในมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง 41 แห่งทั่วประเทศ ได้รับแต่งตั้งจากสภามหาวิทยาลัย

            ในปี พ.ศ.2548 – 2552 ศาสตราจารย์ ดร.ชมนาด กิจขันธ์ ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์

           ในปี พ.ศ. 2552 - 2560 รองศาสตราจารย์ ดร.จารุพรรณ ทรัพย์ปรุง ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์

           ในปี พ.ศ. 2560-2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา มณีวัฒนา ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์

           ในปี พ.ศ. 2564-ปัจจุบัน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกพงศ์ อินเกื้อ ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์

          ในด้านอาคารเรียนคณะศิลปกรรมศาสตร์ อาคาร 58 เป็นอาคารเรียนขนาด 5 ชั้นใช้งบประมาณในการก่อสร้างประมาณ 130 ล้านบาท ซึ่งทำการก่อสร้างในสมัยอธิการบดี รองศาสตราจารย์ ดร.ดิลก บุญเรืองรอด และเสร็จสิ้นในสมัยรองศาสตราจารย์ ดร.ช่วงโชติ พันธุเวช ในปี พ.ศ. 2552 จึงมีอาคารคณะศิลปกรรมศาสตร์ตั้งอยู่ในภูมิทัศน์ที่เด่นเป็นสง่าติดกำแพงแดง ด้านถนนราชวิถี มีห้องปฏิบัติทางวิชาชีพด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์และการละคร นอกจากนี้ยังมีอาคารโบราณ จำนวน 3หลัง ได้แก่ อาคาร 45 (อาคารจุฑารัตนาภรณ์) อาคาร 46 (อาคารอาทรทิพย์นิวาส)และอาคาร 51(อาคารเอื้อนอาชว์แถมถวัลย์) ทั้ง 3 อาคารกำลังอยู่ระหว่างการปรับปรุง เพื่อเตรียมการจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์ดนตรี พิพิธภัณฑ์ศิลปะ พิพิธภัณฑ์นาฏศิลป์และการละคร ตามลำดับ เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา และประชาชนผู้สนใจทั่วไป ได้ศึกษาหาความรู้ด้านศิลปกรรมศาสตร์ ด้านศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นและด้านศิลปวัฒนธรรมรัตนโกสินทร์

          

หลักสูตรคณะศิลปกรรมศาสตร์ ที่เปิดสอน

          คณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้จัดการศึกษาและให้การบริการวิชาการด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์และการละคร โดยปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรตามความต้องการของสังคม โดยมีหลักสูตรระดับปริญญาบัณฑิต ปริญญามหาบัณฑิต และปริญญาดุษฎีบัณฑิต ดังนี้


1. หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต มี 6 หลักสูตร

      1.1 สาขาวิชาศิลปะการแสดง

            - แขนงวิชานาฏศิลป์ไทย

            - แขนงศิลปะการละครและความเป็นผู้ประกอบการสร้างสรรค์

     1.2 สาขาวิชาจิตรกรรม

     1.3 สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์

     1.4 สาขาวิชาการออกแบบแฟชั่นและสินค้าไลฟ์สไตล์ 

           - แขนงวิชาการออกแบบสินค้าไลฟ์สไตล์

           - แขนงวิชาการออกแบบแฟชั่น

     1.5 สาขาวิชาวิชาดนตรี (ดนตรีสากล/ดนตรีไทย)
     1.6 สาขาวิชาการการออกแบบนวัตกรรมดิจิทัล


2. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต มี 2 หลักสูตร

    2.1 สาขาวิชาศิลปะการแสดง

   2.2  สาขาวิชาทัศนศิลป์และการออกแบบ


3. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต มี 2 หลักสูตร

    3.1  สาขาวิชาศิลปะการแสดง

    3.2. สาขาวิชาทัศนศิลป์และการออกแบบ


เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/

เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://far.ssru.ac.th/en

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : https://ssru.ac.th/home