ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ


ปรัชญา (Philosophy)

       งานศิลป์เป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม ก้าวนำวิชาการ

วิสัยทัศน์ (Vision)

      เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตด้านวิชาชีพศิลปกรรมศาสตร์ด้วยคุณภาพและคุณธรรม

พันธกิจ (Mission)

      ผลิตบัณฑิตด้านศิลปกรรมศาสตร์ที่เน้นองค์ความรู้สู่ท้องถิ่น วิจัย บริการวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

ประเด็นยุทธศาสตร์ 

      ยุทธศาสตร์ ที่ 1 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะและผลิตบัณฑิตให้เป็นมืออาชีพ

      ยุทธศาสตร์ ที่ 2 สร้างงานวิจัยและนวัตกรรมระดับชาติและนานาชาติเพื่อคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน

      ยุทธศาสตร์ ที่ 3 สร้างความสัมพันธ์กับเครือข่ายและขยายการยกย่องระดับนานาชาติ

 
เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/

เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://far.ssru.ac.th/en

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : https://ssru.ac.th/home