ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ


ปรัชญา (Philosophy)

       ศิลปะ การออกแบบ และสุนทรียศาสตร์ สร้างสรรค์นวัตกรรมองค์ความรู้สากล สู่ท้องถิ่น

วิสัยทัศน์ (Vision)

     “ศูนย์กลางทางความคิดสร้างสรรค์ เป็นเลิศทางด้านศิลปกรรมศาสตร์ที่ทันสมัยสู่สากล”

พันธกิจ (Mission)

      ๑. พัฒนาทรัพยากรบุคคล ทั้งอาจารย์ เจ้าหน้าที่ให้มีความเชี่ยวชาญเป็นที่ยอมรับ และมีความผาสุข
     ๒. ผลิตบัณฑิตทางด้านศิลปกรรมศาสตร์ศักยภาพสูง บัณฑิตวิจัย สร้างสรรค์และพัฒนานวัตกรรมสู่
ตลาดแรงงาน เป็นผู้นำทางความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะด้านอารมณ์ ความสามารถในการอยู่รวมกับผู้อื่น ซื่อสัตย์
สุจริต และมีบุคลิกที่ดี รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก สู่ระดับนานาชาติ
     ๓. เอตทัคคะทางด้านวิชาการในระดับนานาชาติ มีหลักสูตรที่ทันสมัย สามารถตอบโจทย์สังคม ใน
อนาคต และสร้างกลุ่มเป้าหมายใหม่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง
    ๔ . ส่งเสริมและผลักดันการสร้างมูลค่าเพิ่มจากนวัตกรรมงานวิจัย งานสร้างสรรค์และบริการวิชาการ
บูรณาการข้ามศาสตร์เกิดผลงานที่สามารถชี้นำสังคม สู่การใช่ประโยชน์เชิงพาณิชย์ สามารถสร้างรายได้กับคณะฯ
และมหาวิทยาลัย

ยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 
เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/

เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://far.ssru.ac.th/en

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : https://ssru.ac.th/home