ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ


ปรัชญา (Philosophy)

       งานศิลป์เป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม ก้าวนำวิชาการ

วิสัยทัศน์ (Vision)

      เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตด้านวิชาชีพศิลปกรรมศาสตร์ด้วยคุณภาพและคุณธรรม

พันธกิจ (Mission)

      1) พัฒนามาตรฐานการจัดการศึกษาและการผลิตบัณฑิตศิลปกรรมศาสตร์ที่เน้นองค์ความรู้เป็นเอตทัคคะให้มีคุณภาพตรงตามความต้องการของชุมชนและสังคมโดยใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมีความรู้คู่คุณธรรม รู้จักใช้ชีวิตอย่างมีความสุขด้วยความพอเพียง

     2) วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ในศาสตร์ที่เป็นเอตทัคคะด้านศิลปกรรมศาสตร์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น และศิลปวัฒนธรรมรัตนโกสินทร์

     3) บริการวิชาการด้านศิลปกรรมศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น และศิลปวัฒนธรรมรัตนโกสินทร์แก่ชุมชนและสังคมในระดับเอตทัคคะ โดยการมีส่วนร่วมกับชุมชน ท้องถิ่นและสังคม

     4) เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้เพื่ออนุรักษ์ พัฒนาและเผยแพร่ด้านศิลปกรรมศาสตร์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น และศิลปวัฒนธรรมรัตนโกสินทร์

 
เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/

เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://far.ssru.ac.th/en

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : https://ssru.ac.th/home