อัตลักษณ์ เอกลักษณ์


อัตลักษณ์ (Identity)

    เป็นนักปฏิบัติ ถนัดวิชาการ เชี่ยวชาญการสื่อสาร ชำนาญการคิด มีจิตสาธารณะ

เอกลักษณ์ (Uniqueness)

    แหล่งเรียนรู้ศิลปกรรมศาสตร์ (Center of Fine and Applied Arts)เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/

เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://far.ssru.ac.th/en

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : https://ssru.ac.th/home