อัตลักษณ์ เอกลักษณ์


อัตลักษณ์ (Identity)

    ถนัดนักวิชาการ เชี่ยวชาญด้านการสื่อสาร มีความคิด มีจิตสาธารณะ

เอกลักษณ์ (Uniqueness)

   เป็นแม่แบบที่ดีด้านศิลปกรรมศาสตร์ให้เป็นที่ยอมรับในสากล
เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/

เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://far.ssru.ac.th/en

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : https://ssru.ac.th/home