สายสนับสนุนวิชาการ
นางสาวชญาภา แจ่มใส
หัวหน้าสำนักงานคณบดี
คณะศิลปกรรมศาสตร์
นางสาวกัญญาณัฐ จินพละ
รักษาการหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
คณะศิลปกรรมศาสตร์

นางสาวกิ่งกาญจน์ จันทร์ศิริ
บุคคลากร
นางสาววราภรณ์  ไชยพร
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นางสาวภัทราภรณ์   สดแสงจันทร์
นักประชาสัมพันธ์นายรัฐธีย์  โชติจันทร์
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

นายธณัฏฐ์กฤต  ฐาศักฎิณัณ์
นักวิชาการศึกษา

นางสาวศรัณภัสร์  แสงทอง
รักษาการหัวหน้าฝ่ายบแผนงานและประกันคุณภาพ

นางสาวอรรถจิรา สงจันทร์
นางสาวพัทธ์นันท์  กฤษณะกาฬ
นักวิชาการศึกษา


นางสาวณิชาภัทร  ธนาศิริยุรัตน์


นางสาวเดือนเพ็ญ  ดวงธนู
หัวหน้าฝ่ายวิชาการ


นางสาวสะดีเยาะ  บินมะดีเยาะ
นักวิชาการศึกษา


นางสาวอัจฉรา สีลาดเลา
นักวิชาการศึกษา


  

นางสาวภานุมาศ หวัดวาปี
นักวิชาการศึกษานายกิตติพงศ์   อิสรานุเทพ
รักษาการหัวหน้าฝ่ายคลังและพัสดุ
นางสาวภาสพิชญ์ จันทโชติ
นักวิชาการการเงินและบัญชี

นางสาวอรกานต์จิตต์  สุขอิ่มเจริญ
รักษาการหัวหน้าฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม

นางสาววิศิษฐา จินดาลัทธ
เจ้าหน้าที่สาขาวิชาศิลปะการแสดง

นางสาวกัญยาณี พ่วงเสือ
เจ้าหน้าที่สาขาวิชาทัศนศิลป์และการออกแบบ
นางสาวดวงพร  แก้วขาว
คนงาน
คณะศิลปกรรมศาสตร์
นายสามารถ กาแก้ว
พนักงานขับรถนต์
คณะศิลปกรรมศาสตร์


งานประชาสัมพันธ์

เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/
เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : 
https://far.ssru.ac.th/

twitter : https://twitter.com/pr_far
instagram : 
far_ssru_fanpage

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : https://ssru.ac.th/home