สายสนับสนุนวิชาการ
หัวหน้าสำนักงานคณบดี


นางสาวชญาภา แจ่มใส
หัวหน้าสำนักงานคณบดี
นางสาวกัญญาณัฐ จินพละ
รักษาการหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
นางสาวกิ่งกาญจน์ จันทร์ศิริ
บุคคลากรนางสาววราภรณ์  ไชยพร
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นางสาวภัทราภรณ์   สดแสงจันทร์
นักประชาสัมพันธ์


นายรัฐธีย์  โชติจันทร์
นักวิชาการโสตทัศนศึกษานายธณัฏฐ์กฤต  ฐาศักฎิณัณ์
นักวิชาการศึกษา

นางสาวศรัณภัสร์  แสงทอง
รักษาการหัวหน้าฝ่ายบแผนงานและประกันคุณภาพ

นางสาวณิชาภัทร  ธนาศิริยุรัตน์
นายกมล  หรั่งทอง


นางสาวเดือนเพ็ญ  ดวงธนู
หัวหน้าฝ่ายวิชาการ
นางสาวสะดีเยาะ  บินมะดีเยาะ
นักวิชาการศึกษา


นางสาวอัจฉรา สีลาดเลา
นักวิชาการศึกษา

  
นางสาวภานุมาศ หวัดวาปี
นักวิชาการศึกษาฝ่ายวิจัยและพัฒนา


นางสาวพัทธ์นันท์  กฤษณะกาฬ
รักษาการหัวหน้าฝ่ายวิจัยและพัฒนา

นายกิตติพงศ์   อิสรานุเทพ
รักษาการหัวหน้าฝ่ายคลังและพัสดุนางสาวอรรถจิรา สงจันทร์
นักวิชาการการเงินและบัญชีนางสาวอรกานต์จิตต์  สุขอิ่มเจริญ
รักษาการหัวหน้าฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรมนางสาววิศิษฐา จินดาลัทธ
เจ้าหน้าที่สาขาวิชาศิลปะการแสดง

นางสาวกัญยาณี พ่วงเสือ
เจ้าหน้าที่สาขาวิชาทัศนศิลป์และการออกแบบ


นางสาวดวงพร  แก้วขาว
คนงาน
นายสามารถ กาแก้ว
พนักงานขับรถนต์


งานประชาสัมพันธ์

เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/
เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : 
https://far.ssru.ac.th/

twitter : https://twitter.com/pr_far
instagram : 
far_ssru_fanpage

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : https://ssru.ac.th/home