สายสนับสนุนวิชาการ
หัวหน้าสำนักงานคณบดี


นางสาวชญาภา แจ่มใส
หัวหน้าสำนักงานคณบดี
ฝ่ายบริหารงานทั่วไปนางสาวกัญญาณัฐ จินพละ
รักษาการหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
นางสาวกิ่งกาญจน์ จันทร์ศิริ
บุคคลากรนางสาววราภรณ์  ไชยพร
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นางสาวภัทราภรณ์   สดแสงจันทร์
นักประชาสัมพันธ์ฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ
นางสาวศรัณภัสร์  แสงทอง
รักษาการหัวหน้าฝ่ายบแผนงานและประกันคุณภาพ

นางสาวณิชาภัทร  ธนาศิริยุรัตน์
นายกมล  หรั่งทอง
ฝ่ายบริการการศึกษา

นางสาวเดือนเพ็ญ  ดวงธนู
นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ

หัวหน้าฝ่ายบริการการศึกษา

นายนัฐพล สารัตน์
นักวิชาการศึกษา


นางสาวอัจฉรา สีลาดเลา
นักวิชาการศึกษา

  
นางสาวภานุมาศ หวัดวาปี
นักวิชาการศึกษา

ฝ่ายวิจัยและพัฒนา


นางสาวพัทธ์นันท์  กฤษณะกาฬ
รักษาการหัวหน้าฝ่ายวิจัยและพัฒนา
นางสาวกัญยาณี พ่วงเสือ

นักวิชาการศึกษา
ฝ่ายคลังและพัสดุ
นายกิตติพงศ์   อิสรานุเทพ
รักษาการหัวหน้าฝ่ายคลังและพัสดุ


นายธณัฏฐ์กฤต  ฐาศักฎิณัณ์
นักวิชาการศึกษา


นางสาวอรรถจิรา สงจันทร์
นักวิชาการการเงินและบัญชี ชำนาญการ


นายรัฐธีย์  โชติจันทร์
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม
นางสาวอรกานต์จิตต์  สุขอิ่มเจริญ
รักษาการหัวหน้าฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรมนางสาววิศิษฐา จินดาลัทธ
เจ้าหน้าที่สาขาวิชาศิลปะการแสดง


นางสาวดวงพร  แก้วขาว
คนงาน
นายสามารถ กาแก้ว
พนักงานขับรถนต์งานประชาสัมพันธ์

เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/
เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : 
https://far.ssru.ac.th/

twitter : https://twitter.com/pr_far
instagram : 
far_ssru_fanpage

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : https://ssru.ac.th/home