สายสนับสนุนวิชาการนางสาวเครือมาศ  ประทุมมาศ
หัวหน้าสำนักงานคณบดี
คณะศิลปกรรมศาสตร์นางสาวกัญญาณัฐ จินพละ
รักษาการหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
คณะศิลปกรรมศาสตร์


นางสาววิศิษฐา  จินดาลัทธ
นักวิชาการศึกษา
คณะศิลปกรรมศาสตร์


นางสาวณิชาภัทร  ธนาศิริยุรัตน์
บุคลากร
คณะศิลปกรรมศาสตร์นางสาวภัทราภรณ์   สดแสงจันทร์
นักประชาสัมพันธ์
คณะศิลปกรรมศาสตร์

นางสาววราภรณ์  ไชยพร
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
คณะศิลปกรรมศาสตร์
นายรัฐธีย์  โชติจันทร์
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
คณะศิลปกรรมศาสตร์
นายธณัฏฐ์กฤต  ฐาศักฎิณัณ์
นักวิชาการศึกษา
คณะศิลปกรรมศาสตร์
นางสาวปาริฉัตร์  จันทร์นวล
รักษาการหัวหน้าฝ่ายบแผนงานและประกันคุณภาพ
คณะศิลปกรรมศาสตร์

นางสาวพัณณ์ชิตา    ธนาพงศ์ศิรภัส
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
คณะศิลปกรรมศาสตร์
นางสาวพัทธ์นันท์  กฤษณะกาฬ
นักวิชาการศึกษา
คณะศิลปกรรมศาสตร์นางสาวศรัณภัสร์  แสงทอง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
คณะศิลปกรรมศาสตร์
นางสาวเดือนเพ็ญ  ดวงธนู
รักษาการหัวหน้าฝ่ายวิชาการ
คณะศิลปกรรมศาสตร์


นางสาวสะดีเยาะ  บินมะดีเยาะ
นักวิชาการศึกษา
คณะศิลปกรรมศาสตร์


นายวรวิทย์  คุ้มวงศ์
นักวิชาการศึกษา
คณะศิลปกรรมศาสตร์

 
นางสาวรุ้งนภา  สุนทรโลหิต
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

คณะศิลปกรรมศาสตร์


นายกิตติพงศ์   อิสรานุเทพ
รักษาการหัวหน้าฝ่ายคลังและพัสดุ
คณะศิลปกรรมศาสตร์
นางสาวจิรัตน์สิริ  จันทร์เพ็ญ
นักวิชาการการเงินและบัญชี
คณะศิลปกรรมศาสตร์
นางสาวอรกานต์จิตต์  สุขอิ่มเจริญ
รักษาการหัวหน้าฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม
คณะศิลปกรรมศาสตร์

นางสาวดวงพร  แก้วขาว
คนงาน
คณะศิลปกรรมศาสตร์นายสามารถ กาแก้ว
พนักงานขับรถนต์
คณะศิลปกรรมศาสตร์เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/

เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://far.ssru.ac.th/en

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : https://ssru.ac.th/home