ระเบียบการประชุม


คณะกรรมการประจำคณะศิลปกรรมศาสตร์

- วาระการประชุมคณะกรรมการประจำคณะศิลปกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 11/2560
- วาระการประชุมคณะกรรมการประจำคณะศิลปกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 1/2561
- วาระการประชุมคณะกรรมการประจำคณะศิลปกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 2/2561

- วาระการประชุมคณะกรรมการประจำคณะศิลปกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 3/2561

- วาระการประชุมคณะกรรมการประจำคณะศิลปกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 4/2561

- วาระการประชุมคณะกรรมการประจำคณะศิลปกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 5/2561 part 1-4

  วาระการประชุมคณะกรรมการประจำคณะศิลปกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 5/2561 part 2-4

  วาระการประชุมคณะกรรมการประจำคณะศิลปกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 5/2561 part 3-4

  วาระการประชุมคณะกรรมการประจำคณะศิลปกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 5/2561 part 4-4

- วาระการประชุมคณะกรรมการประจำคณะศิลปกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 6/2561 part 1-3

  วาระการประชุมคณะกรรมการประจำคณะศิลปกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 6/2561 part 2-3

  วาระการประชุมคณะกรรมการประจำคณะศิลปกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 6/2561 part 3-3คณะกรรมการบริหารคณะศิลปกรรมศาสตร์

- วาระการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 1/61
- วาระการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 2/61

- วาระการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 3/61

- วาระการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 4/61

- วาระการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 5/61 part 1-3

  วาระการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 5/61 part 2-3

  วาระการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 5/61 part 2-3

- วาระการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 6/61 part 1-3

   วาระการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 6/61 part 2-3

   วาระการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 6/61 part 3-3