ระเบียบการประชุม ประจำปี 2561


คณะกรรมการประจำคณะศิลปกรรมศาสตร์

- วาระการประชุมคณะกรรมการประจำคณะศิลปกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 11/2560
- วาระการประชุมคณะกรรมการประจำคณะศิลปกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 1/2561
- วาระการประชุมคณะกรรมการประจำคณะศิลปกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 2/2561

- วาระการประชุมคณะกรรมการประจำคณะศิลปกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 3/2561

- วาระการประชุมคณะกรรมการประจำคณะศิลปกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 4/2561

- วาระการประชุมคณะกรรมการประจำคณะศิลปกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 5/2561 part 1-4

  วาระการประชุมคณะกรรมการประจำคณะศิลปกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 5/2561 part 2-4

  วาระการประชุมคณะกรรมการประจำคณะศิลปกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 5/2561 part 3-4

  วาระการประชุมคณะกรรมการประจำคณะศิลปกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 5/2561 part 4-4

- วาระการประชุมคณะกรรมการประจำคณะศิลปกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 6/2561 part 1-3

  วาระการประชุมคณะกรรมการประจำคณะศิลปกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 6/2561 part 2-3

  วาระการประชุมคณะกรรมการประจำคณะศิลปกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 6/2561 part 3-3

- วาระการประชุมคณะกรรมการประจำคณะศิลปกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 7/2561 part 1-3

  วาระการประชุมคณะกรรมการประจำคณะศิลปกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 7/2561 part 2-3

  วาระการประชุมคณะกรรมการประจำคณะศิลปกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 7/2561 part 3-3 


คณะกรรมการบริหารคณะศิลปกรรมศาสตร์

- วาระการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 1/61
- วาระการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 2/61

- วาระการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 3/61

- วาระการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 4/61

- วาระการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 5/61 part 1-3

  วาระการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 5/61 part 2-3

  วาระการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 5/61 part 2-3

- วาระการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 6/61 part 1-3

   วาระการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 6/61 part 2-3

   วาระการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 6/61 part 3-3

- วาระการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 7/61 part 1-4 

   วาระการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 7/61 part 2-4 

   วาระการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 7/61 part 3-4

   วาระการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 7/61 part 4-4


เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/
เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://far.ssru.ac.th/en
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : https://ssru.ac.th/home