หลักสูตรปริญญาตรี


หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต มี 5 หลักสูตรหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณทิต  สาขาวิชาดนตรี 
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณทิต  สาขาวิชาศิลปะการแสดง 
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาจิตรกรรม
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณทิต  สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการออกแบบแฟชั่นและสินค้าไลฟ์สไตล์

เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/

เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://far.ssru.ac.th/en

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : https://ssru.ac.th/home