หลักสูตรปริญญาตรี


หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต มี 6 หลักสูตรหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณทิต  สาขาวิชาดนตรี
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณทิต  สาขาวิชาศิลปะการแสดง
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาจิตรกรรม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณทิต  สาขาวิชาการออกแบบเครื่องแต่งกาย
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณทิต  สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์