หลักสูตรปริญญาตรี


หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต มี 6 หลักสูตรหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณทิต  สาขาวิชาดนตรี
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณทิต  สาขาวิชาศิลปะการแสดง
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาจิตรกรรม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณทิต  สาขาวิชาการออกแบบเครื่องแต่งกาย
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณทิต  สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์

เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/

เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://far.ssru.ac.th/en

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : https://ssru.ac.th/home