คณะกรรมการประจำคณะศิลปกรรมศาสตร์


คณะกรรมการประจำ
คณะศิลปกรรมศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา มณีวัฒนา
ศาสตราจารย์วิโชค มุกดามณี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนรรฆ จรัณยานนท์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติศักดิ์ เกิดอรุณสุขศรี

คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิสิษฐ์ พันธ์ุเทียน
อาจารย์คณิณ ไพรวันรัตน์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วนศักดิ์ ผดุงเศรษฐกิจ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผกามาศ จิรจารุภัทร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณฐภรณ์ รัตนชัยวงศ์
นางสาวเครือมาศ ประทุมมาศ
หัวหน้าสำนักงาน

เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/

เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://far.ssru.ac.th/en

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : https://ssru.ac.th/home