คณะกรรมการประจำคณะศิลปกรรมศาสตร์คณะกรรมการประจำ
คณะศิลปกรรมศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกพงศ์ อินเกื้อ
รองศาสตราจารย์ ดร.สมพล ดำรงเสถียร
อาจารย์ ดร.ฐิติพร ฌานวังศะ
นายธนกฤษณ์ เสริมสุขสัน

คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิสิษฐ์ พันธ์ุเทียน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เตชิต  เฉยพ่วง
อาจารย์กฤตวิทย์ ภูมิถาวร


นางสาวชญาภา  แจ่มใส
หัวหน้าสำนักงาน


งานประชาสัมพันธ์

เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/
เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : 
https://far.ssru.ac.th/

twitter : https://twitter.com/pr_far
instagram : 
far_ssru_fanpage

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : https://ssru.ac.th/home