คณะกรรมการประจำคณะศิลปกรรมศาสตร์


คณะกรรมการประจำ
คณะศิลปกรรมศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกพงศ์ อินเกื้อ
รองศาสตราจารย์ ดร.สมพล ดำรงเสถียร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนรรฆ จรัณยานนท์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติศักดิ์ เกิดอรุณสุขศรี

คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิสิษฐ์ พันธ์ุเทียน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์คณิณ ไพรวันรัตน์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วนศักดิ์ ผดุงเศรษฐกิจ


นางสาวชญาภา  แจ่มใส
หัวหน้าสำนักงาน


งานประชาสัมพันธ์

เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/
เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : 
https://far.ssru.ac.th/

twitter : https://twitter.com/pr_far
instagram : 
far_ssru_fanpage

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : https://ssru.ac.th/home