สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์


อาจารย์
ข้อมูลส่วนบุคคล
อาจารย์ ดร.เอกพงศ์  อินเกื้อ
ตำแหน่งปัจจุบัน : หัวหน้าสาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์                                                                                                      : อาจารย์ประจำสาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์

ประวัติการศึกษา   
  ปริญญาเอกปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  ทัศนศิลป์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยบูรพา
  ปริญญาโท
:
 ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิต  
  ปริญญาตรี : ศิลปบัณฑิต  มหาวิทยาลัยรังสิต
  Email : akapong.in@ssru.ac.th
  website  http://www.elfar.ssru.ac.th/akapong_in/  
  ติดต่อ : ชั้น 3 อาคาร 58 คณะศิลปกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เลขที่ 1 ถนนอู่ทองนอก แขวงดุสิต เขตดุสิต กทม. 10300  
  หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2160-1388-94

อาจารย์ ดร.ณิชานันท์  เสริมศรี
ตำแหน่งปัจจุบัน  : อาจารย์ประจำสาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์                                                                                                 

ประวัติการศึกษา   
  ปริญญาเอกปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  การจัดการมรดกทางสถาปัตยกรรมกับการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยศิลปากร
  ปริญญาโท
:
 สถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  
  ปริญญาตรี : สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
  Email : nichanant.se@ssru.ac.th
  website http://www.elfar.ssru.ac.th/nichanan_se/   
  ติดต่อ : ชั้น 3 อาคาร 58 คณะศิลปกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เลขที่ 1 ถนนอู่ทองนอก แขวงดุสิต เขตดุสิต กทม. 10300 
  หมายเลขโทรศัพท์ : 
0-2160-1388-94
 

อาจารย์ชัยชาญ  จารุกลัส
ตำแหน่งปัจจุบัน  : อาจารย์ประจำสาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์                                                                                                 

ประวัติการศึกษา   
  ปริญญาเอก : (กำลังศึกษา สาขาการบริหารศิลปะและวัฒนธรรม  มหาวิทยาลัยบูรพา)
  ปริญญาโท
:
 ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  ประวัติศาสตร์ศิลป มหาวิทยาลัยศิลปากร  
  ปริญญาตรี : ศึกษาศาสตรบัณฑิต  สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลธัญญบุรี
  Email : chaichan.ja@ssru.ac.th
  website  http://www.elfar.ssru.ac.th/chaichan_ja/ 
  ติดต่อ : ชั้น 3 อาคาร 58 คณะศิลปกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เลขที่ 1 ถนนอู่ทองนอก แขวงดุสิต เขตดุสิต กทม. 10300 
  หมายเลขโทรศัพท์ : 
0-2160-1388-94


ผู้ช่วยศาสตราจารย์นภดล  สังวาลเพ็ชร
ตำแหน่งปัจจุบัน  : อาจารย์ประจำสาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์                                                                                                 

ประวัติการศึกษา    
  ปริญญาโท
:
 ศิลปมหาบัณฑิต  ออกแบบผลิตภัณฑ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร  
  ปริญญาตรี : ศิลปศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
  Email : noppadol.sa@ssru.ac.th
  website  http://www.elfar.ssru.ac.th/noppadol_sa  
  ติดต่อ : ชั้น 3 อาคาร 58 คณะศิลปกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เลขที่ 1 ถนนอู่ทองนอก แขวงดุสิต เขตดุสิต กทม. 10300 
  หมายเลขโทรศัพท์ : 
0-2160-1388-94


อาจารย์คณิน ไพรวันรัตน์
ตำแหน่งปัจจุบัน  : อาจารย์ประจำสาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์                                                                                                 

ประวัติการศึกษา   
  ปริญญาโท
:
  ศิลปมหาบัณฑิต  ออกแบบผลิตภัณฑ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
  ปริญญาตรี : อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเทขตเทคนิคกรุงเทพ
  Email : khanin.ph@ssru.ac.th
  website : http://www.elfar.ssru.ac.th/khanin_ph/   
  ติดต่อ : ชั้น 3 อาคาร 58 คณะศิลปกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เลขที่ 1 ถนนอู่ทองนอก แขวงดุสิต เขตดุสิต กทม. 10300 
  หมายเลขโทรศัพท์ : 
0-2160-1388-94

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รจนา  จันทราสา
ตำแหน่งปัจจุบัน  : อาจารย์ประจำสาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์                                                                                                 

ประวัติการศึกษา   
  ปริญญาโท
:
   
  ปริญญาตรี : 
  Email : 
  website    
  ติดต่อ : ชั้น 3 อาคาร 58 คณะศิลปกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เลขที่ 1 ถนนอู่ทองนอก แขวงดุสิต เขตดุสิต กทม. 10300 
  หมายเลขโทรศัพท์ : 
0-2160-1388-94