สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์


อาจารย์
ข้อมูลส่วนบุคคล
อาจารย์ ดร.เอกพงศ์  อินเกื้อ
ตำแหน่งปัจจุบัน : หัวหน้าสาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์                                                                                                      : อาจารย์ประจำสาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์

ประวัติการศึกษา   
  ปริญญาเอก : 
  ปริญญาโท
:
   
  ปริญญาตรี : 
  Email : 
  website    
  ติดต่อ : ชั้น 3 อาคาร 58 คณะศิลปกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เลขที่ 1 ถนนอู่ทองนอก แขวงดุสิต เขตดุสิต กทม. 10300  
  หมายเลขโทรศัพท์ : 

อาจารย์ ดร.ณิชานันท์  เสริมศรี
ตำแหน่งปัจจุบัน  : อาจารย์ประจำสาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์                                                                                                 

ประวัติการศึกษา   
  ปริญญาเอก : 
  ปริญญาโท
:
   
  ปริญญาตรี : 
  Email : 
  website    
  ติดต่อ : ชั้น 3 อาคาร 58 คณะศิลปกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เลขที่ 1 ถนนอู่ทองนอก แขวงดุสิต เขตดุสิต กทม. 10300  
  หมายเลขโทรศัพท์ : 
 

อาจารย์ชนัญธิดา ยุกติรัตน์
ตำแหน่งปัจจุบัน  : อาจารย์ประจำสาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์                                                                                                 

ประวัติการศึกษา   
  ปริญญาเอก : 
  ปริญญาโท
:
   
  ปริญญาตรี : 
  Email : 
  website    
  ติดต่อ : ชั้น 3 อาคาร 58 คณะศิลปกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เลขที่ 1 ถนนอู่ทองนอก แขวงดุสิต เขตดุสิต กทม. 10300  
  หมายเลขโทรศัพท์ : 


อาจารย์ชัยชาญ  จารุกลัส
ตำแหน่งปัจจุบัน  : อาจารย์ประจำสาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์                                                                                                 

ประวัติการศึกษา   
  ปริญญาเอก : 
  ปริญญาโท
:
   
  ปริญญาตรี : 
  Email : 
  website    
  ติดต่อ : ชั้น 3 อาคาร 58 คณะศิลปกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เลขที่ 1 ถนนอู่ทองนอก แขวงดุสิต เขตดุสิต กทม. 10300  
  หมายเลขโทรศัพท์ : 


อาจารย์นภดล  สังวาลเพ็ชร
ตำแหน่งปัจจุบัน  : อาจารย์ประจำสาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์                                                                                                 

ประวัติการศึกษา   
  ปริญญาเอก : 
  ปริญญาโท
:
   
  ปริญญาตรี : 
  Email : 
  website    
  ติดต่อ : ชั้น 3 อาคาร 58 คณะศิลปกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เลขที่ 1 ถนนอู่ทองนอก แขวงดุสิต เขตดุสิต กทม. 10300  
  หมายเลขโทรศัพท์ : 


อาจารย์นภดล  สังวาลเพ็ชร
ตำแหน่งปัจจุบัน  : อาจารย์ประจำสาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์                                                                                                 

ประวัติการศึกษา   
  ปริญญาเอก : 
  ปริญญาโท
:
   
  ปริญญาตรี : 
  Email : 
  website    
  ติดต่อ : ชั้น 3 อาคาร 58 คณะศิลปกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เลขที่ 1 ถนนอู่ทองนอก แขวงดุสิต เขตดุสิต กทม. 10300  
  หมายเลขโทรศัพท์ :