ทำเนียบผู้บริหาร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา มณีวัฒนา

คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผกามาศ จิรจารุภัทรผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณฐภรณ์  รัตนชัยวงศ์อาจารย์ ดร.พีระพล  ชัชวาลย์
รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพรองคณบดีฝ่ายวิชาการรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งเกียรติ  สิริวงษ์สุวรรณผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกพงศ์  อินเกื้อ
รองคณบดีฝ่ายบริหารงานรองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/

เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://far.ssru.ac.th/en

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : https://ssru.ac.th/home