ทำเนียบผู้บริหาร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกพงศ์ อินเกื้อ

คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์

02-160-1382 , 02-160-1388-94 ต่อ 120


ผู้ช่วยศาสตราจารย์นภดล สังวาลเพ็ชรผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรร ถวัลย์วงศ์ศรีผู้ช่วยศาสตราจารย์วินัย หมั่นคติธรรม
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
รองคณบดีฝ่ายวิชาการรองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ
02-160-1383
02-160-1384
02-160-1388-94
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนกนาถ มะยูโซ๊ะ
อาจารย์ณัฐสุรี เตชะวิริยะทวีสิน
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
02-160-1388-94
02-160-1388-94


เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/

เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://far.ssru.ac.th/en

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : https://ssru.ac.th/home