คณะกรรมการบริหารคณะศิลปกรรมศาสตร์คณะกรรมการบริหาร
คณะศิลปกรรมศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา มณีวัฒนา

คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผกามาศ จิรจารุภัทรผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณฐภรณ์ รัตนชัยวงศ์อาจารย์ ดร.พีระพล ชัชวาลย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกพงศ์ อินเกื้อ
รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพรองคณบดีฝ่ายวิชาการรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษารองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรร ถวัลย์วงศ์ศรีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มณิศา วศินารมณ์อาจารย์มารุต พิเชษฐวิทย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งเกียรติ สิริวงษ์สุวรรณ
หัวหน้ากลุ่มสาขาวิชาศิลปะการแสดงหัวหน้าแขนงวิชานาฏศิลป์ไทยหัวหน้าสาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์รองคณบดีฝ่ายบริหาร / หัวหน้าสาขาวิชาดนตรี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนกนาถ มะยูโซ๊ะผู้ช่วยศาสตราจารย์นภดล สังวาลเพ็ชรอาจารย์จิรวัฒน์ การนอกนางสาวเครือมาศ ประทุมมาศ
หัวหน้าสาขาวิชาการออกแบบเครื่องแต่งกายหัวหน้าสาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์หัวหน้าสาขาวิชาจิตรกรรมหัวหน้าสำนักงานเพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/

เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://far.ssru.ac.th/en

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : https://ssru.ac.th/home