คณะกรรมการบริหารคณะศิลปกรรมศาสตร์คณะกรรมการบริหาร
คณะศิลปกรรมศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา มณีวัฒนา


คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์อาจารย์ ดร.ผกามาศ จิรจารุภัทรอาจารย์ ดร.ณฐภรณ์ รัตนชัยวงศ์อาจารย์ ดร.พีระพล ชัชวาลย์
รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผนงานรองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัยรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
อาจารย์ ดร.สรร ถวัลย์วงศ์ศรีผู้ช่วยศาสตราจารย์มณิศา วศินารมณ์อาจารย์มารุต พิเชษฐวิทย์อาจารย์ขจร ถ้ำทอง
หัวหน้ากลุ่มสาขาวิชาศิลปะการแสดงหัวหน้าแขนงวิชานาฏศิลป์ไทยหัวหน้าสาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์หัวหน้าสาขาวิชาดนตรี
อาจารย์ชนกนาถ มะยูโซ๊ะอาจารย์ ดร.เอกพงศ์ อินเกื้ออาจารย์จิรวัฒน์ การนอกนางสาวเครือมาศ ประทุมมาศ
หัวหน้าสาขาวิชาการออกแบบเครื่องแต่งกายหัวหน้าสาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์หัวหน้าสาขาวิชาจิตรกรรมหัวหน้าสำนักงาน