คณะกรรมการบริหารคณะศิลปกรรมศาสตร์คณะกรรมการบริหาร
คณะศิลปกรรมศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกพงศ์ อินเกื้อ

คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์


ผู้ช่วยศาสตราจารย์นภดล สังวาลเพ็ชรผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรร ถวัลย์วงศ์ศรีอาจารย์ ดร.ภานุ พัฒนปณิธิพงศ์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนกนาถ มะยูโซ๊ะ
รองคณบดีฝ่ายบริหาร รองคณบดีฝ่ายวิชาการรองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพรองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
อาจารย์ ดร.ภัคคพร พิมสาร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มณิศา วศินารมณ์อาจารย์ภานุวัฒน์ กาหลิบผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งเกียรติ สิริวงษ์สุวรรณ
หัวหน้ากลุ่มสาขาวิชาศิลปะการแสดงหัวหน้าแขนงวิชานาฏศิลป์ไทยหัวหน้าสาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
อาจารย์ ดร.เตือนตา พรมุตตาวรงค์อาจารย์คณิน ไพรวันรัตน์อาจารย์ณัฐสุรี เตชะวิริยะทวีสินอาจารย์ปราโมทย์ เที่ยงตรง
หัวหน้าสาขาวิชาการออกแบบเครื่องแต่งกายหัวหน้าสาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์หัวหน้าสาขาวิชาจิตรกรรมหัวหน้าสาขาวิชาดนตรีนางสาวชญาภา แจ่มใส
หัวหน้าสำนักงาน
เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/
เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : 
https://far.ssru.ac.th/

twitter : https://twitter.com/pr_far
instagram : 
far_ssru_fanpage

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : https://ssru.ac.th/home