คณะกรรมการบริหารคณะศิลปกรรมศาสตร์คณะกรรมการบริหาร
คณะศิลปกรรมศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกพงศ์ อินเกื้อ

คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์


ผู้ช่วยศาสตราจารย์นภดล สังวาลเพ็ชรผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรร ถวัลย์วงศ์ศรีผู้ช่วยศาสตราจารย์วินัย หมั่นคติธรรมผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนกนาถ มะยูโซ๊ะ
รองคณบดีฝ่ายบริหาร รองคณบดีฝ่ายวิชาการรองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพรองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
อาจารย์ ดร.ภัคคพร พิมสาร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มณิศา วศินารมณ์อาจารย์ภานุวัฒน์ กาหลิบอาจารย์ณัฐสุรี เตชะวิริยะทวีสิน
หัวหน้าแขนงวิชาศิลปะการละครและความเป็นผู้ประกอบการสร้างสรรค์หัวหน้ากลุ่มสาขาวิชาศิลปะการแสดง และหัวหน้าแขนงวิชานาฏศิลป์ไทยหัวหน้าสาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
อาจารย์ ดร.เตือนตา พรมุตตาวรงค์ผู้ช่วยศาสตราจารย์คณิน ไพรวันรัตน์อาจารย์จารุวรรณ เมืองขวาอาจารย์ปราโมทย์ เที่ยงตรง
หัวหน้าแขนงวิชาออกแบบแฟชั่นหัวหน้าแขนงวิชาออกแบบสินค้าไลฟ์สไตล์หัวหน้าสาขาวิชาจิตรกรรมหัวหน้าสาขาวิชาดนตรี


นางสาวชญาภา แจ่มใส
หัวหน้าสำนักงาน
เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/
เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : 
https://far.ssru.ac.th/

twitter : https://twitter.com/pr_far
instagram : 
far_ssru_fanpage

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : https://ssru.ac.th/home