รับตรงอิสระ (เพิ่มเติม) 2564สมัครฟรี  คลิก


คณะศิลปกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ) 

ประจำปีการศึกษา 2564

เปิดรับ 2 สาขาวิชา
- สาขาวิชาการออกแบบเครื่องแต่งกาย
- สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์

                                                  เอกสารประกอบการสมัคร
                                 ทำเป็นไฟล์ PDF เท่านั้น อัพโหลดตอนสมัคร

งานประชาสัมพันธ์

เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/
เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : 
https://far.ssru.ac.th/

twitter : https://twitter.com/pr_far
instagram : 
far_ssru_fanpage

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : https://ssru.ac.th/home