สาขาวิชาการออกแบบแฟชั่นและสินค้าไลฟ์สไตล์ (แขนงวิชาการออกแบบแฟชั่น)
เว็บไซต์สาขาวิชา

คลิก


อาจารย์
ข้อมูลส่วนบุคคล
อาจารย์ ดร.เตือนตา พรมุตตาวรงค์
ตำแหน่งปัจจุบัน  : หัวหน้าแขนงการออกแบบแฟชั่น                             
                             : อาจารย์ประจำแขนงวิชาการออกแบบแฟชั่น
                                                            
ประวัติการศึกษา    
    ปริญญาเอก : ศิลปกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
    ปริญญาโท
:
 ศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  ภาควิชานฤมิตศิลป์(แฟชั่นและสิ่งทอ)  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย     
    ปริญญาตรี : นิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการโฆษณา, มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
    Email :  tuenta.po@ssru.ac.th    
    website http://www.elfar.ssru.ac.th/tuenta_po/    
    ติดต่อ : ชั้น M อาคาร 58 คณะศิลปกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เลขที่ 1 ถนนอู่ทองนอก แขวงดุสิต เขตดุสิต กทม. 10300 
    หมายเลขโทรศัพท์ : 
0-2160-1388-94
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิธธ์  สาดสังข์
ตำแหน่งปัจจุบัน  : อาจารย์ประจำแขนงวิชาการออกแบบแฟชั่น
                                                            
ประวัติการศึกษา   
  ปริญญาโท
:
 ศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  ภาควิชานฤมิตศิลป์(การออกแบบแฟชั่น), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย      
  ปริญญาตรี : ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  Email : suwit.sa@ssru.ac.th    
  website http://www.elfar.ssru.ac.th/suwit_sa/     
  ติดต่อ : ชั้น M อาคาร 58 คณะศิลปกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เลขที่ 1 ถนนอู่ทองนอก แขวงดุสิต เขตดุสิต กทม. 10300 
  หมายเลขโทรศัพท์ : 
0-2160-1388-94
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เตชิต  เฉยพ่วง
ตำแหน่งปัจจุบัน  : อาจารย์ประจำแขนงวิชาการออกแบบแฟชั่น
                                                            
ประวัติการศึกษา       
  ปริญญาเอกศิลปกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต ภาควิชานฤมิตศิลป์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  ปริญญาโท
:
  ศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  ภาควิชานฤมิตศิลป์(แฟชั่นและสิ่งทอ)  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย     
  ปริญญาตรี : ศิลปบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ มหาวิทยาลัยรังสิต
  Email : taechit.ch@ssru.ac.th    
  website  http://www.elfar.ssru.ac.th/taechit_ch/      
  ติดต่อ : ชั้น M อาคาร 58 คณะศิลปกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เลขที่ 1 ถนนอู่ทองนอก แขวงดุสิต เขตดุสิต กทม. 10300 
  หมายเลขโทรศัพท์ : 
0-2160-1388-94
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิรัชชา  สำลีทอง
ตำแหน่งปัจจุบัน  : อาจารย์ประจำแขนงวิชาการออกแบบแฟชั่น
                                                            
ประวัติการศึกษา   
  ปริญญาโท
:
  ศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  ภาควิชานฤมิตศิลป์(แฟชั่นและสิ่งทอ)  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย     
  ปริญญาตรี : คหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
  Email :  siracha.sa@ssru.ac.th    
  website  http://www.elfar.ssru.ac.th/siracha_sa/    
  ติดต่อ : ชั้น M อาคาร 58 คณะศิลปกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เลขที่ 1 ถนนอู่ทองนอก แขวงดุสิต เขตดุสิต กทม. 10300 
  หมายเลขโทรศัพท์ : 
0-2160-1388-94
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนกนาถ มะยูโซ๊ะ
ตำแหน่งปัจจุบัน :  รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ                                                                                                                                   
                            : อาจารย์ประจำแขนงวิชาการออกแบบแฟชั่น
ประวัติการศึกษา      
  ปริญญาเอกปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยบูรพา
  ปริญญาโท
:
 ศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  ภาควิชานฤมิตศิลป์(แฟชั่นและสิ่งทอ)  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย     
  ปริญญาตรี : คหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
  Email : chanoknart.ma@ssru.ac.th    
  website  http://www.elfar.ssru.ac.th/chanoknart_ma/      
  ติดต่อ : ชั้น M อาคาร 58 คณะศิลปกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เลขที่ 1 ถนนอู่ทองนอก แขวงดุสิต เขตดุสิต กทม. 10300                หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2160-1388-94


อาจารย์สุภาวดี จุ้ยศุขะ
ตำแหน่งปัจจุบัน  : อาจารย์ประจำแขนงวิชาการออกแบบแฟชั่น
                                                            
ประวัติการศึกษา   
  ปริญญาโท
:
  Master of Art Fashion and Jewellery School of Design Northtumbria at Newcastle, UK     
  ปริญญาตรี : ศิลปบัณฑิต ออกแบบผลิตภัณฑ์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
  Email :  supawadee.ju@ssru.ac.th    
  website :  http://www.elfar.ssru.ac.th/supawadee_ju/     
  ติดต่อ : ชั้น M อาคาร 58 คณะศิลปกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เลขที่ 1 ถนนอู่ทองนอก แขวงดุสิต เขตดุสิต กทม. 10300 
  หมายเลขโทรศัพท์ : 
0-2160-1388-94

เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/

เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://far.ssru.ac.th/en

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : https://ssru.ac.th/home