สาขาวิชาการออกแบบเครื่องแต่งกาย


อาจารย์
ข้อมูลส่วนบุคคล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนกนาถ มะยูโซ๊ะ
ตำแหน่งปัจจุบัน : หัวหน้าสาขาวิชาการออกแบบเครื่องแต่งกาย                                                                                                           : อาจารย์ประจำสาขาวิชาการออกแบบเครื่องแต่งกาย

ประวัติการศึกษา     
  ปริญญาเอกปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยบูรพา
  ปริญญาโท
:
 ศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  ภาควิชานฤมิตศิลป์(แฟชั่นและสิ่งทอ)  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย    
  ปริญญาตรี : คหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
  Email : chanoknart.ma@ssru.ac.th  
  website  http://www.elfar.ssru.ac.th/chanoknart_ma/    
  ติดต่อ : ชั้น M อาคาร 58 คณะศิลปกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เลขที่ 1 ถนนอู่ทองนอก แขวงดุสิต เขตดุสิต กทม. 10300         หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2160-1388-94
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิธธ์  สาดสังข์
ตำแหน่งปัจจุบัน  : อาจารย์ประจำสาขาวิชาการออกแบบเครื่องแต่งกาย
                                                            
ประวัติการศึกษา   
  ปริญญาโท
:
 ศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  ภาควิชานฤมิตศิลป์(การออกแบบแฟชั่น), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย    
  ปริญญาตรี : ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  Email : suwit.sa@ssru.ac.th  
  website http://www.elfar.ssru.ac.th/suwit_sa/   
  ติดต่อ : ชั้น M อาคาร 58 คณะศิลปกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เลขที่ 1 ถนนอู่ทองนอก แขวงดุสิต เขตดุสิต กทม. 10300  
  หมายเลขโทรศัพท์ : 
0-2160-1388-94
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เตชิต  เฉยพ่วง
ตำแหน่งปัจจุบัน  : อาจารย์ประจำสาขาวิชาการออกแบบเครื่องแต่งกาย
                                                            

ประวัติการศึกษา     
  ปริญญาเอกศิลปกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต ภาควิชานฤมิตศิลป์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  ปริญญาโท
:
  ศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  ภาควิชานฤมิตศิลป์(แฟชั่นและสิ่งทอ)  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   
  ปริญญาตรี : ศิลปบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ มหาวิทยาลัยรังสิต
  Email : taechit.ch@ssru.ac.th  
  website  http://www.elfar.ssru.ac.th/taechit_ch/    
  ติดต่อ : ชั้น M อาคาร 58 คณะศิลปกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เลขที่ 1 ถนนอู่ทองนอก แขวงดุสิต เขตดุสิต กทม. 10300  
  หมายเลขโทรศัพท์ : 
0-2160-1388-94
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิรัชชา  สำลีทอง
ตำแหน่งปัจจุบัน  : อาจารย์ประจำสาขาวิชาการออกแบบเครื่องแต่งกาย
                                                            
ประวัติการศึกษา   
  ปริญญาโท
:
  ศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  ภาควิชานฤมิตศิลป์(แฟชั่นและสิ่งทอ)  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   
  ปริญญาตรี : คหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
  Email :  siracha.sa@ssru.ac.th  
  website  http://www.elfar.ssru.ac.th/siracha_sa/  
  ติดต่อ : ชั้น M อาคาร 58 คณะศิลปกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เลขที่ 1 ถนนอู่ทองนอก แขวงดุสิต เขตดุสิต กทม. 10300  
  หมายเลขโทรศัพท์ : 
0-2160-1388-94
อาจารย์ ดร.เตือนตา พรมุตตาวรงค์
ตำแหน่งปัจจุบัน  : อาจารย์ประจำสาขาวิชาการออกแบบเครื่องแต่งกาย
                                                            

ประวัติการศึกษา  
  ปริญญาเอก : ศิลปกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
  ปริญญาโท
:
 ศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  ภาควิชานฤมิตศิลป์(แฟชั่นและสิ่งทอ)  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   
  ปริญญาตรี : นิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการโฆษณา, มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
  Email :  tuenta.po@ssru.ac.th  
  website http://www.elfar.ssru.ac.th/tuenta_po/  
  ติดต่อ : ชั้น M อาคาร 58 คณะศิลปกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เลขที่ 1 ถนนอู่ทองนอก แขวงดุสิต เขตดุสิต กทม. 10300  
  หมายเลขโทรศัพท์ : 
0-2160-1388-94
อาจารย์ กชพร อุชุกานนท์ชัย
ตำแหน่งปัจจุบัน  : อาจารย์ประจำสาขาวิชาการออกแบบเครื่องแต่งกาย
                                                            
ประวัติการศึกษา   
  ปริญญาโท
:
  ศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  ภาควิชานฤมิตศิลป์(แฟชั่นและสิ่งทอ)  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   
  ปริญญาตรี : 
  Email :    
  website    http://www.elfar.ssru.ac.th/kodchporn_eu/
  ติดต่อ : ชั้น M อาคาร 58 คณะศิลปกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เลขที่ 1 ถนนอู่ทองนอก แขวงดุสิต เขตดุสิต กทม. 10300  
  หมายเลขโทรศัพท์ : 
0-2160-1388-94เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/

เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://far.ssru.ac.th/en

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : https://ssru.ac.th/home