อาจารย์ชาวต่างชาติ


Lecturers
 Miss.Jeane Bruzuela Arandi
                                  ตำแหน่งปัจจุบัน : อาจารย์ชาวต่างชาติ                                

 ประวัติการศึกษา
สถาบัน : Brigham Young University Hawaii
 ปริญญาตรี
Bachelor of Ar
Teaching English to Speakers of Other Language
 Email :arandia.br@ssru.ac.th
 website : http://www.elfar.ssru.ac.th/arandia_br/
 ติดต่อ : ชั้น 1 อาคาร 58 คณะศิลปกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เลขที่ 1 ถนนอู่ทองนอก แขวงดุสิต เขตดุสิต กทม. 10300
 หมายเลขโทรศัพท์ : 02-160-1388-94 ต่อ 106