ความเป็นมาป.โท


ที่มาของหลักสูตร

       คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาได้ผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรีด้านนาฏศิลป์ไทยมากว่า 30 ปีและในปัจจุบันมีบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาด้านศิลปะการแสดงในระดับปริญญาตรีเพิ่มขึ้นอีกเป็นจำนวนมาก อาทิ จากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ และ มหาวิทยาลัยราชภัฏ ทั้งในกรุงเทพมหานครและส่วนภูมิภาคนอกจากนี้ยังมีบัณฑิตสาขาดังกล่าวที่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเอกชน รวมถึงมหาวิทยาลัยของรัฐอีกเป็นจำนวนไม่น้อยในแต่ละปีการศึกษาแต่ยังมีสถาบันที่เปิดสอนด้านนาฏศิลป์และศิลปะการแสดงในระดับบัณฑิตศึกษาเพียงแห่งเดียวคือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งเปิดรับนักศึกษาได้จำนวนจำกัดในแต่ละปีการศึกษาด้วยความพร้อมของบุคลากรของคณะฯ และการมีเครือข่ายทางวิชาการที่เข้มแข็ง กอรปกับผลการสำรวจความต้องการศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาของนักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า และผู้ที่ประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวข้องด้านศิลปะการแสดพบว่ามีผู้สนใจศึกษาต่อในสาขานี้เป็นจำนวนมาก ดังนั้น คณะศิลปกรรมศาสตร์ จึงได้พัฒนาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาศิลปะการแสดง เพื่อเพิ่มศักยภาพบัณฑิตด้านศิลปะการแสดงของประเทศการให้บริการทางการศึกษา และเพื่อทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของไทย รวมถึงศิลปะการแสดงทุกแขนงด้วย


ปรัชญา

ผลิตมหาบัณฑิตผู้มีความสามารถในศาสตร์และศิลป์ด้านนาฏศิลป์ไทย

หรือศิลปะการละคร เพื่อความเป็นมืออาชีพ มีศักยภาพ

และมีความรับผิดชอบ


วิสัยทัศน์

องค์การแห่งการเรียนรู้ศิลปะการแสดงด้วยคุณภาพและคุณธรรมสู่สังคม


พันธกิจ

1. ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ทักษะ คุณธรรมด้านศิลปกรรมศาสตร์ในระดับปริญญาตรี และระดับที่สูงกว่า

2. จัดการศึกษาและร่วมมือทางวิชาการเทคโนโลยีระดับสูงกับสถาบันอุดมศึกษาที่มีชื่อเสียงทั้งในและต่างประเทศ

3. วิจัยละพัฒนาองค์กรความรู้ด้านศิลปกรรมศาสตร์

4. อนุรักษ์และเผยแพร่วัฒนธรรมด้านศิลปกรรมศาสตร์
เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/

เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://far.ssru.ac.th/en

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : https://ssru.ac.th/home