สาขาวิชาการออกแบบแฟชั่นและสินค้าไลฟ์สไตล์ (แขนงวิชาการออกแบบสินค้าไลฟ์สไตล์)
เว็บไซต์สาขาวิชา

คลิก


อาจารย์


ข้อมูลส่วนบุคคล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์คณิน ไพรวันรัตน์
ตำแหน่งปัจจุบัน : หัวหน้าแขนงการออกแบบสินค้าไลฟ์สไตล์                                                                                                                 
                            : อาจารย์ประจำแขนงวิชาการออกแบบสินค้าไลฟ์สไตล์                                                                                         

ประวัติการศึกษา    
  
ปริญญาโท :  ศิลปมหาบัณฑิต  ออกแบบผลิตภัณฑ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
  ปริญญาตรี : อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเทขตเทคนิคกรุงเทพ
  Email : khanin.ph@ssru.ac.th
  website http://www.elfar.ssru.ac.th/khanin_ph/   
  ติดต่อ : ชั้น 3 อาคาร 58 คณะศิลปกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เลขที่ 1 ถนนอู่ทองนอก แขวงดุสิต เขตดุสิต กทม. 10300 
  หมายเลขโทรศัพท์ : 
0-2160-1388-94


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกพงศ์  อินเกื้อ
ตำแหน่งปัจจุบัน : คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์                                                                                                
                            : อาจารย์ประจำแขนงวิชาการออกแบบสินค้าไลฟ์สไตล์

ประวัติการศึกษา   
  ปริญญาเอกปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  ทัศนศิลป์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยบูรพา
  ปริญญาโท
:
 ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิต  
  ปริญญาตรี : ศิลปบัณฑิต  มหาวิทยาลัยรังสิต
  Email : akapong.in@ssru.ac.th
  website  http://www.elfar.ssru.ac.th/akapong_in/  
  ติดต่อ : ชั้น 3 อาคาร 58 คณะศิลปกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เลขที่ 1 ถนนอู่ทองนอก แขวงดุสิต เขตดุสิต กทม. 10300  
  หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2160-1388-94


รองศาสตราจารย์ ดร.รจนา  จันทราสา
ตำแหน่งปัจจุบัน  : ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา                            
                              : อาจารย์ประจำแขนงวิชาการออกแบบสินค้าไลฟ์สไตล์                                                                                                 
ประวัติการศึกษา   
  ปริญญาเอก
ศิลปกรรมศาสตรดุษฏีบัณฑิต สาขาศิลปวัฒนธรรมวิจัย คณะศิลปกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

  ปริญญาโท :    ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 ปริญญาตรี :  ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาศิลปอุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
  Email :  rosjana.ch@ssru.ac.th 
 website    http://www.elfar.ssru.ac.th/rosjana_ch/  
ติดต่อ : ชั้น 3 อาคาร 58 คณะศิลปกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เลขที่ 1 ถนนอู่ทองนอก แขวงดุสิต เขตดุสิต กทม. 10300 
  หมายเลขโทรศัพท์ : 
0-2160-1388-94

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นภดล  สังวาลเพ็ชร
ตำแหน่งปัจจุบัน  : อาจารย์ประจำแขนงวิชาการออกแบบสินค้าไลฟ์สไตล์        
                                                                                                                    
ประวัติการศึกษา   
  
ปริญญาโท : ศิลปมหาบัณฑิต  ออกแบบผลิตภัณฑ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร  
  ปริญญาตรี : ศิลปศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
  Email : noppadol.sa@ssru.ac.th
  website  https://elfar.ssru.ac.th/noppadon_sa/
  ติดต่อ : ชั้น 3 อาคาร 58 คณะศิลปกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เลขที่ 1 ถนนอู่ทองนอก แขวงดุสิต เขตดุสิต กทม. 10300 
  หมายเลขโทรศัพท์ : 
0-2160-1388-94
  

อาจารย์ ดร.ภานุ พัฒนปณิธิพงศ์
ตำแหน่งปัจจุบัน  : อาจารย์ประจำแขนงวิชาการออกแบบสินค้าไลฟ์สไตล์        
                                                                                                                      
ประวัติการศึกษา   
  ปริญญาเอก
  ปริญญาโท
:
   
  ปริญญาตรี : 
 Email : panu.pa@ssru.ac.th
website :  
  http://www.elfar.ssru.ac.th/panu_pa/

  ติดต่อ : 
ชั้น 3 อาคาร 58 คณะศิลปกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เลขที่ 1 ถนนอู่ทองนอก แขวงดุสิต เขตดุสิต กทม. 10300 
  หมายเลขโทรศัพท์ : 
0-2160-1388-94

อาจารย์ ดร.ณิชานันทน์  เสริมศรี
ตำแหน่งปัจจุบัน  : อาจารย์ประจำแขนงวิชาการออกแบบสินค้าไลฟ์สไตล์                                                                                                 
ประวัติการศึกษา     
ปริญญาเอกปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  การจัดการมรดกทางสถาปัตยกรรมกับการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยศิลปากร
  ปริญญาโท
:
 สถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง    
ปริญญาตรี : สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง