หลักสูตรปริญญาโท (ไม่ได้ใช้)


หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต มี 1 หลักสูตร

สาขาวิชาศิลปะการแสดง

 - แขนงวิชานาฏศิลป์ไทย

 - แขนงวิชาศิลปะการละคร

เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/

เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://far.ssru.ac.th/en

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : https://ssru.ac.th/home