หลักสูตรปริญญาโท


หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต มี 1 หลักสูตร

สาขาวิชาศิลปะการแสดง

 - แขนงวิชานาฏศิลป์ไทย

 - แขนงวิชาศิลปะการละคร