อาจารย์ประจำสาขาวิชาดนตรี
เว็บไซต์สาขาวิชา

คลิก


อาจารย์ข้อมูลส่วนบุคคลประวิต

อาจารย์ปราโมทย์  เที่ยงตรง
 ตำแหน่งปัจจุบัน หัวหน้าสาขาวิชาดนตรี

                              : อาจารย์ประจำสาขาวิชาดนตรี

ประวัติการศึกษา
 ปริญญาโท : 
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางค์ไทย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 ปริญญาตรี : 
ศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาดนตรีไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
 Email :  pramot.te@ssru.ac.th
 website : http://www.elfar.ssru.ac.th/pramot_te/
 
ติดต่อ : 
ชั้น 5 อาคาร 58 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เลขที่ 1 ถนนอู่ทองนอก แขวงดุสิต เขตดุสิต กทม. 10300
 
หมายเลขโทรศัพท์ : 
02-160-1388-94 ต่อ 501ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งเกียรติ สิริวงษ์สุวรรณ
 ตำแหน่งปัจจุบัน : รองคณบดีฝ่ายบริหาร
                              : อาจารย์ประจำสาขาวิชาดนตรี
ประวัติการศึกษา
 ปริญญาเอก : 
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  ดุริยางคศิลป์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 ปริญญาโท : 
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
 ปริญญาตรี : 
ครุศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
 Email : rungkiat.si@ssru.ac.th 
 website : http://www.elfar.ssru.ac.th/rungkiat_si/
 
ติดต่อ : 
ชั้น 5 อาคาร 58 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เลขที่ 1 ถนนอู่ทองนอก แขวงดุสิต เขตดุสิต กทม. 10300
 
หมายเลขโทรศัพท์ : 
02-160-1388-94 ต่อ 501
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุทธกร สริกขกานนท์
 ตำแหน่งปัจจุบัน : อาจารย์ประจำสาขาวิชาดนตรี

  ประวัติการศึกษา
 ปริญญาโท : 
ศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต มานุษยดุริยางควิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
 ปริญญาตรี : 
ศป.ม. มนุษยดุริยางควิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
กศ.บ. ดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 Email : 
yutakorn.sa@ssru.ac.th
 website : 
http://www.elfar.ssru.ac.th/yutakorn_sa
 
ติดต่อ : ชั้น 5 อาคาร 58 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เลขที่ 1 ถนนอู่ทองนอก แขวงดุสิต เขตดุสิต กทม. 10300
 
หมายเลขโทรศัพท์ : 02-160-1388-94 ต่อ 501

อาจารย์ศิริมา พนาภินันท์
 ตำแหน่งปัจจุบัน : อาจารย์ประจำสาขาวิชาดนตรี

ประวัติการศึกษา
 ปริญญาเอก : 
(กำลังศึกษา ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล)
 ปริญญาโท : 
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ดนตรีศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
 ปริญญาตรี : 
ครุศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
 Email : sirima.pa@ssru.ac.th 
 website : http://www.elfar.ssru.ac.th/sirima_pa/
 
ติดต่อ : 
ชั้น 5 อาคาร 58 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เลขที่ 1 ถนนอู่ทองนอก แขวงดุสิต เขตดุสิต กทม. 10300
 
หมายเลขโทรศัพท์ : 
02-160-1388-94 ต่อ 501


อาจารย์ทัศนัย เพ็ญสิทธิ์
 ตำแหน่งปัจจุบัน : อาจารย์ประจำสาขาวิชาดนตรี

ประวัติการศึกษา
 ปริญญาโท : 
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  ดนตรีศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
 ปริญญาตรี : 
ครุศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
 Email : thassanai.ph@ssru.ac.th 
 website : http://www.elfar.ssru.ac.th/thassanai_ph
 
ติดต่อ : 
ชั้น 5 อาคาร 58 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เลขที่ 1 ถนนอู่ทองนอก แขวงดุสิต เขตดุสิต กทม. 10300
 
หมายเลขโทรศัพท์ : 
02-160-1388-94 ต่อ 501

อาจารย์ปฐมวัส  ธรรมชาติ
 ตำแหน่งปัจจุบัน : อาจารย์ประจำสาขาวิชาดนตรี

ประวัติการศึกษา
 ปริญญาโท : 
Master of Music, Indiana State University ประเทศสหรัฐอเมริกา
 ปริญญาตรี : 
ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
 Email : patommavat.th@ssru.ac.th 
 website : http://www.elfar.ssru.ac.th/patommavat_th/
 
ติดต่อ : 
ชั้น 5 อาคาร 58 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เลขที่ 1 ถนนอู่ทองนอก แขวงดุสิต เขตดุสิต กทม. 10300
 
หมายเลขโทรศัพท์ : 
02-160-1388-94 ต่อ 501อาจารย์อวัสดากานต์ ภูมี
 ตำแหน่งปัจจุบัน : อาจารย์ประจำสาขาวิชาดนตรี

ประวัติการศึกษา
 ปริญญาโท : 
ดุริยางคศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคีตวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร
 ปริญญาตรี : 
ศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ มหาวิทยาลัยศิลปากร (เกียรตินิยมอันดับ 2)
 Email :  awasdakan.po@ssru.ac.th
 website : http://www.elfar.ssru.ac.th/awasdakan_po/
 
ติดต่อ : 
ชั้น 5 อาคาร 58 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เลขที่ 1 ถนนอู่ทองนอก แขวงดุสิต เขตดุสิต กทม. 10300
 
หมายเลขโทรศัพท์ : 
02-160-1388-94 ต่อ 501อาจารย์ชาคริต เฉลิมสุข
 ตำแหน่งปัจจุบัน : อาจารย์ประจำสาขาวิชาดนตรี

ประวัติการศึกษา
 ปริญญาโท : 
ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต ดุริยางค์ไทย คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 ปริญญาตรี :  
ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต ดนตรีไทย คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 Email :  chakrit.ch@ssru.ac.th 
 website : http://www.elfar.ssru.ac.th/chakrit_ch
 
ติดต่อ : 
ชั้น 5 อาคาร 58 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เลขที่ 1 ถนนอู่ทองนอก แขวงดุสิต เขตดุสิต กทม. 10300
 
หมายเลขโทรศัพท์ : 
02-160-1388-94 ต่อ 501


อาจารย์กฤตวิทย์ ภูมิถาวร
 ตำแหน่งปัจจุบัน : อาจารย์ประจำสาขาวิชาดนตรี

ประวัติการศึกษา
 ปริญญาโท : 
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ดนตรีวิทยา) วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 ปริญญาตรี : 
ดุริยางคศาสตรบัณฑิต (ดนตรีแจ๊ส) วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 Email :  krittavit.bh@ssru.ac.th
 website : http://www.elfar.ssru.ac.th/krittavit_bh/
 
ติดต่อ : 
ชั้น 5 อาคาร 58 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เลขที่ 1 ถนนอู่ทองนอก แขวงดุสิต เขตดุสิต กทม. 10300
 
หมายเลขโทรศัพท์ : 
02-160-1388-94 ต่อ 501เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/

เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://far.ssru.ac.th/en

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : https://ssru.ac.th/home