สาขาวิชาจิตรกรรม


อาจารย์
ข้อมูลส่วนบุคคล
อาจารย์จิรวัฒน์  การนอก
ตำแหน่งปัจจุบัน  : หัวหน้าสาขาวิชาจิตรกรรม
                   : อาจารย์ประจำสาขาวิชาจิตรกรรม

ประวัติการศึกษา  
  ปริญญาเอก : 
  ปริญญาโท
:
  
  ปริญญาตรี : 
  Email :  jirawat.ka@ssru.ac.th
  website 
  ติดต่อ : ชั้น 3  อาคาร 58 คณะศิลปกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เลขที่ 1 ถนนอู่ทองนอก แขวงดุสิต เขตดุสิต กทม. 10300  
  หมายเลขโทรศัพท์ : 

อาจารย์จีรวัฒน์  วันทา
ตำแหน่งปัจจุบัน  : อาจารย์ประจำสาขาวิชาจิตรกรรม

ประวัติการศึกษา  
  ปริญญาเอก : 
  ปริญญาโท
:
  
  ปริญญาตรี : 
  Email :  
  website : cheerawat.wa@ssru.ac.th
  ติดต่อ : ชั้น 3  อาคาร 58 คณะศิลปกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เลขที่ 1 ถนนอู่ทองนอก แขวงดุสิต เขตดุสิต กทม. 10300  
  หมายเลขโทรศัพท์ :

ผู้ช่วยสาสตราจารย์ ดร.พิสิษฐ์  พันธ์เทียน
ตำแหน่งปัจจุบัน  : อาจารย์ประจำสาขาวิชาจิตรกรรม

ประวัติการศึกษา  
  ปริญญาเอก : 
  ปริญญาโท
:
  
  ปริญญาตรี : 
  Email : pisit.pa@ssru.ac.th
  website 
  ติดต่อ : ชั้น 3  อาคาร 58 คณะศิลปกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เลขที่ 1 ถนนอู่ทองนอก แขวงดุสิต เขตดุสิต กทม. 10300    หมายเลขโทรศัพท์ :

อาจารย์จำนันท์  สารารักษ์
ตำแหน่งปัจจุบัน  : อาจารย์ประจำสาขาวิชาจิตรกรรม

ประวัติการศึกษา  
  ปริญญาเอก : 
  ปริญญาโท
:
  
  ปริญญาตรี : 
  Email :  
  website 
  ติดต่อ : ชั้น 3  อาคาร 58 คณะศิลปกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เลขที่ 1 ถนนอู่ทองนอก แขวงดุสิต เขตดุสิต กทม. 10300  
  หมายเลขโทรศัพท์ :

อาจารย์ณัฐสุรี  เตชะวิริยะทวีสิน
ตำแหน่งปัจจุบัน  : อาจารย์ประจำสาขาวิชาจิตรกรรม

ประวัติการศึกษา  
  ปริญญาเอก : 
  ปริญญาโท
:
  
  ปริญญาตรี : 
  Email :  
  website 
  ติดต่อ : ชั้น 3  อาคาร 58 คณะศิลปกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เลขที่ 1 ถนนอู่ทองนอก แขวงดุสิต เขตดุสิต กทม. 10300  
  หมายเลขโทรศัพท์ :

อาจารย์จารุวรรณ  เมืองขวา
ตำแหน่งปัจจุบัน  : อาจารย์ประจำสาขาวิชาจิตรกรรม

ประวัติการศึกษา  
  ปริญญาเอก : 
  ปริญญาโท
:
  
  ปริญญาตรี : 
  Email :  
  website 
  ติดต่อ : ชั้น 3  อาคาร 58 คณะศิลปกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เลขที่ 1 ถนนอู่ทองนอก แขวงดุสิต เขตดุสิต กทม. 10300  
  หมายเลขโทรศัพท์ :