สาขาวิชาจิตรกรรม
เว็บไซต์สาขาวิชา

คลิก


อาจารย์
ข้อมูลส่วนบุคคล
อาจารย์จารุวรรณ  เมืองขวา
ตำแหน่งปัจจุบัน  : หัวหน้าสาขาวิชาจิตรกรรม

                               อาจารย์ประจำสาขาวิชาจิตรกรรม

ประวัติการศึกษา  
  ปริญญาโท
:
  
ศิลปมหาบัณฑิต (ทัศนศิลป์) มหาวิทยาลัยศิลปากร
  ปริญญาตรี : 
ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (จิตรกรรม) เกียรตินิยมอันดับ 2 , มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  Email : 
jaruwan.mu@ssru.ac.th 
  website 
http://www.elfar.ssru.ac.th/jaruwan_mu/
  ติดต่อ : 
ชั้น 3  อาคาร 58 คณะศิลปกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เลขที่ 1 ถนนอู่ทองนอก แขวงดุสิต เขตดุสิต กทม. 10300  
  หมายเลขโทรศัพท์ : 
0-2160-1388-94


อาจารย์จีรวัฒน์  วันทา
ตำแหน่งปัจจุบัน  : อาจารย์ประจำสาขาวิชาจิตรกรรม

ประวัติการศึกษา  
  ปริญญาโท
:
  
ศิลปมหาบัณฑิต (จิตรกรรม) มหาวิทยาลัยศิลปากร
  ปริญญาตรี : 
ศิลปบัณฑิต (จิตรกรรม) เกียรตินิยมอันดับ2 มหาวิทยาลัยศิลปากร
  Email :  
cheerawat.wa@ssru.ac.th
  website 
http://www.elfar.ssru.ac.th/cheerawat_wa/
  ติดต่อ : 
ชั้น 3  อาคาร 58 คณะศิลปกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เลขที่ 1 ถนนอู่ทองนอก แขวงดุสิต เขตดุสิต กทม. 10300  
  หมายเลขโทรศัพท์ : 
0-2160-1388-94

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิสิษฐ์  พันธ์เทียน
ตำแหน่งปัจจุบัน  : อาจารย์ประจำสาขาวิชาจิตรกรรม

ประวัติการศึกษา  
  ปริญญาเอก
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ทัศนศิลป์และการออกแบบ) มหาวิทยาลัยบูรพา
  ปริญญาโท
:
 
ศิลปมหาบัณฑิต (จิตรกรรม) มหาวิทยาลัยศิลปากร
  ปริญญาตรี : 
ศิลปบัณฑิต (จิตรกรรม) เกียรตินิยมอันดับ 1 มหาวิทยาลัยศิลปากร
  Email : 
pisit.pa@ssru.ac.th
  website 
http://www.elfar.ssru.ac.th/pisit_pu
 
  ติดต่อ : ชั้น 3  อาคาร 58 คณะศิลปกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เลขที่ 1 ถนนอู่ทองนอก แขวงดุสิต เขตดุสิต กทม. 10300       
  หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2160-1388-94

อาจารย์จำนันต์  สารารักษ์
ตำแหน่งปัจจุบัน  : อาจารย์ประจำสาขาวิชาจิตรกรรม

ประวัติการศึกษา  
  ปริญญาโท
:
 
ศิลปมหาบัณฑิต (จิตรกรรม) มหาวิทยาลัยศิลปากร
  ปริญญาตรี : 
ศิลปศาสตรบัณฑิต (จิตรกรรม) มหาวิทยาลัยศิลปากร
  Email : 
chamnan.sa@ssru.ac.th
  website 
http://www.elfar.ssru.ac.th/chamnan_sa/
  ติดต่อ : 
ชั้น 3  อาคาร 58 คณะศิลปกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เลขที่ 1 ถนนอู่ทองนอก แขวงดุสิต เขตดุสิต กทม. 10300  
  หมายเลขโทรศัพท์ : 
0-2160-1388-94


อาจารย์จิรวัฒน์  การนอก
ตำแหน่งปัจจุบัน  : อาจารย์ประจำสาขาวิชาจิตรกรรม


ประวัติการศึกษา  
  ปริญญาโท
:
  
ศิลปมหาบัณฑิต (ทัศนศิลปศึกษา) มหาวิทยาลัยศิลปากร
  ปริญญาตรี : 
ศิลปบัณฑิต (จิตรกรรม) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
  Email : 
 jirawat.ka@ssru.ac.th
  website 
http://www.elfar.ssru.ac.th/jirawat_ka/
  ติดต่อ : 
ชั้น 3  อาคาร 58 คณะศิลปกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เลขที่ 1 ถนนอู่ทองนอก แขวงดุสิต เขตดุสิต กทม. 10300  
  หมายเลขโทรศัพท์ : 
0-2160-1388-94


อาจารย์ณัฐสุรี  เตชะวิริยะทวีสิน
ตำแหน่งปัจจุบัน  : รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 

.                             : อาจารย์ประจำสาขาวิชาจิตรกรรม

ประวัติการศึกษา  
  ปริญญาโท
:
  
ศิลปมหาบัณฑิต (ทัศนศิลป์) มหาวิทยาลัยศิลปากร
  ปริญญาตรี : 
ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (จิตรกรรม) เกียรตินิยมอันดับ 2 , สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
  Email : 
 natsuree.te@ssru.ac.th
  website 
http://www.elfar.ssru.ac.th/natsuree_te/
  ติดต่อ : 
ชั้น 3  อาคาร 58 คณะศิลปกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เลขที่ 1 ถนนอู่ทองนอก แขวงดุสิต เขตดุสิต กทม. 10300  
  หมายเลขโทรศัพท์ : 
0-2160-1388-94


เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/

เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://far.ssru.ac.th/en

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : https://ssru.ac.th/home