เล่มแผนปฏิบัติการ


เล่มแผนปฏิบัติการต่างๆภายในคณะศิลปกรรมศาสตร์


แผนปฏิบัติการบริหารทรัพยากรบุคคล ระยะ 5 ปี (61-65)


แผนปฏิบัติการพัฒนาบุคคลากร ระยะ 5 ปี (61-65)


แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
ประจำปี 2562

เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/

เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://far.ssru.ac.th/en

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : https://ssru.ac.th/home