เล่มแผนปฏิบัติการ


เล่มแผนปฏิบัติการต่างๆภายในคณะศิลปกรรมศาสตร์


แผนปฏิบัติการบริหารทรัพยากรบุคคล ระยะ 5 ปี (61-65)


แผนปฏิบัติการพัฒนาบุคคลากร ระยะ 5 ปี (61-65)


แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
ประจำปี 2562