เล่มแผน / เล่มแผนปฏิบัติการ


เล่มแผน / เล่มแผนปฏิบัติการ ต่างๆภายในคณะศิลปกรรมศาสตร์


แผนปฏิบัติการบริหารทรัพยากรบุคคล ระยะ 5 ปี (61-65)


แผนปฏิบัติการพัฒนาบุคคลากร ระยะ 5 ปี (61-65)


แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปี 2562


แผนบริหารความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563


แผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
แผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 


แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 


แผนบริหารความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564


แผนบริหารความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565


แผนบริหารความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 แผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำป.pdfงานประชาสัมพันธ์

เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/
เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : 
https://far.ssru.ac.th/en
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : 
https://ssru.ac.th/home