รับสมัคร เจ้าหน้าที่ (ประจำหลักสูตร ป.เอก) คณะศิลปกรรมศาสตร์


การรับสมัครเข้าสอบคัดเลือก

เจ้าหน้าที่ประจำหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวิชาทัศนศิลป์และการออกแบบ

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาใบสมัคร

ใบสมัครงาน คณะศิลปกรรมศาสตร์.pdf

รายละเอียดการรับสมัคร

รายละเอียดการรับสมัคร.pdf


งานประชาสัมพันธ์

เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/
เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : 
https://far.ssru.ac.th/

twitter : https://twitter.com/pr_far
instagram : 
far_ssru_fanpage

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : https://ssru.ac.th/home