รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ


รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณของคณะศิลปกรรมศาสตร์


+ ปีงบประมาณ 2561

     ไตรมาส 2

    - ไตรมาส 3


+ ปีงบประมาณ 2562

     ไตรมาส 3


+ ปีงบประมาณ 2563

     ไตรมาส 2  


+ ปีงบประมาณ 2564

     ไตรมาส 2 เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/

เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://far.ssru.ac.th/en

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : https://ssru.ac.th/home