โครงสร้างหลักสูตรป.โท


โครงสร้างหลักสูตร

       โครงสร้างหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศิลปะการแสดง) มีรายละเอียดโครงสร้างหลักสูตรรวม  36 หน่วยกิต สามารถแบ่งวิธีการศึกษาออกเป็น 2 แผน คือ

       แผน ก   แบบ ก 2   ศึกษารายวิชาไม่น้อยกว่า  24  หน่วยกิต   และทำวิทยานิพนธ์   12  หน่วยกิต

       แผน  ข               ศึกษารายวิชาไม่น้อยกว่า  30 หน่วยกิต  และทำการค้นคว้าอิสระ  6 หน่วยกิต

      จำนวนหน่วยกิตตามโครงสร้างหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดงโดยสรุป   ดังตารางต่อไปนี้

       โครงสร้างรายวิชา

  

  รายวิชา

จำนวนหน่วยกิต

แผน ก  แบบ ก 2

แผน ข

รายวิชาบังคับ

9

9

รายวิชาเลือก

15

21

การค้นคว้าอิสระ

-

6

วิทยานิพนธ์

12

-1. รายวิชาบังคับ          จำนวน  9  หน่วยกิต  ประกอบด้วย

PER5111           มานุษยวิทยาวัฒนธรรมเพื่อศิลปะการแสดง                         3(2-2-5)     

                   Cultural Anthropology for Performing Arts

PER5113          ระเบียบวิธีวิทยาการวิจัยทางศิลปะการแสดง                         3(3-0-6)    

                   Methodology of Performing Arts Research

PER5211          ศิลปะการแสดงสร้างสรรค์                                           3(2-2-5)    

                   The Studies of Creative Process in Performing Arts


2. รายวิชาเลือก   สำหรับผู้เลือกเรียนแผน ก แบบ ก 2  เลือกเรียนจำนวนไม่น้อยกว่า  15 หน่วยกิต  และ สำหรับผู้เลือกเรียนแผน  ข เลือกเรียนจำนวนไม่น้อยกว่า 21  หน่วยกิต  

จากรายวิชาที่เปิดสอนต่อไปนี้

PER5112        ประวัติศาสตร์และวรรณกรรมการแสดง                               3(3-0-6)    

                 Performing Arts History and Dramatic Literature

PER5114        ศิลปะการแสดงอาเซียน                                               3(3-0-6)

                 ASEAN Performing Arts

PER5115        สุนทรียศาสตร์เพื่อศิลปะการแสดง                                    3(3-0-6)     

                 Aesthetics for Performing Arts

PER5209      อัตลักษณ์ศิลปินศิลปะการแสดง                                      3(2-2-5)

                 Identity of Performance Artists

PER5210        วิทยาการการแสดง                                                   3(2-2-5)

                   Performance Theory and Practice

PER5212         อัตศึกษาทางศิลปะการแสดง                                         3(2-2-5)

                   Individual Studies on Performing Arts

PER5306        โครงการศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย                                     3(3-0-6)

                  Contemporary Cultural Project

PER5307        ศิลปะทรรศน์และนวัตกรรมด้านศิลปะการแสดง                        3(2-2-5)

                  Arts Exploration and Innovation in Performing Arts   

PER5308        ศิลปะการแสดงเพื่อการพัฒนา                                       3(2-2-5)

                  Performing Arts for Development  

PER5400        สัมมนาวิทยานิพนธ์                                                   2(0-4-2)

                   Seminar in Thesis Research

PER6109        ทฤษฎีการเคลื่อนไหวร่างกายทางศิลปะการแสดง                     3(2-2-5)

                  Body Movement Theory for Performing Arts

PER6311         ธุรกิจอุตสาหกรรมงานสร้างสรรค์ศิลปะการแสดง                     3(3-0-6)

                   Creative Performing  Arts Industry Business  


3. วิทยานิพนธ์   จำนวน  12 หน่วยกิต  สำหรับผู้เลือกเรียนแผน ก แบบ ก 2

PER6403          วิทยานิพนธ์  1                                                         6(270)

                    Thesis 1                                                                   

PER6404         วิทยานิพนธ์  2                                                         6(270)

                    Thesis 2


4. การค้นคว้าอิสระ  จำนวน  6  หน่วยกิต   สำหรับผู้เลือกเรียนแผน ข

PER6405          การค้นคว้าอิสระ                                                     6(270)              

                     Master’s Degree Project in the Performing Arts


5. รายวิชาเสริม   นักศึกษาทั้งแผน ก (แบบ ก 2)  และแผน ข  จะต้องมีความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ  และการใช้คอมพิวเตอร์ตามเกณฑ์ของคะแนนมาตรฐานที่คณะกรรมการการบัณฑิตศึกษากำหนด  โดยไม่นับหน่วยกิต

COM5101           คอมพิวเตอร์สำหรับบัณฑิตศึกษา                                     3(2-2-5)

                     Computer for Graduate Studies

ENG5101            ภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา                                    3(2-2-5) 

                      English for Graduate Studies
เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/

เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://far.ssru.ac.th/en

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : https://ssru.ac.th/home