อาจารย์ประจำสาขาวิชานาฏศิลป์ไทย


อาจารย์ข้อมูลส่วนบุคคล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์มณิศา  วศินารมณ์ 
 ตำแหน่งปัจจุบัน : หัวหน้าแขนงวิชานาฏศิลป์ไทย                                
                  : อาจารย์ประจำสาขาวิชานาฏศิลป์ไทย 

ประวัติการศึกษา 
  ปริญญาโท
:
  ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  นาฎยศิลป์ไทย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  ปริญญาตรี : ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  Email : manisa.wa@ssru.ac.th
  website  http://www.teacher.ssru.ac.th/manissa_va/
   
  ติดต่อ : ชั้น 4 อาคาร 58 คณะศิลปกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เลขที่ 1 ถนนอู่ทองนอก แขวงดุสิต เขตดุสิต กทม. 10300
  หมายเลขโทรศัพท์ : 02-160-1388-94 ต่อ 402

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรวัฒนา  เนียมอุทัย  
ตำแหน่งปัจจุบัน : อาจารย์ประจำสาขาวิชานาฏศิลป์ไทย  

ประวัติการศึกษา      
  
ปริญญาโท :  การศึกษามหาบัณฑิต  การอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

  ปริญญาตรี : ครุศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
  Email : orawatana.ch@ssru.ac.th.
  website  http://www.teacher.ssru.ac.th/orawatana_ch/
      
  ติดต่อ : ชั้น 4 อาคาร 58 คณะศิลปกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เลขที่ 1 ถนนอู่ทองนอก แขวงดุสิต เขตดุสิต กทม. 10300
  หมายเลขโทรศัพท์ : 02-160-1396

อาจารย์ศากุล  เมืองสาคร  
ตำแหน่งปัจจุบัน : อาจารย์ประจำสาขาวิชานาฏศิลป์ไทย

ประวัติการศึกษา 
  ปริญญาโท
:
  ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  ศิลปะการแสดง  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
  ปริญญาตรี : ครุศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
  Email : sakul.mu@ssru.ac.th

  website  http://www.teacher.ssru.ac.th/sakul_mu/
   
  ติดต่อ : ชั้น 4 อาคาร 58 คณะศิลปกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เลขที่ 1 ถนนอู่ทองนอก แขวงดุสิต เขตดุสิต กทม. 10300
  หมายเลขโทรศัพท์ : 02-160-1388-94 ต่อ 402

อาจารย์ ดร.ผกามาศ  จิรจารุภัทร
ตำแหน่งปัจจุบัน  : รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผนงาน คณะศิลปกรรมศาสตร์  
                                                             :  อาจารย์ประจำสาขาวิชานาฏศิลป์ไทย

ประวัติการศึกษา
     
  ปริญญาเอก :Ph.D.  Drama and Theatre Studies ,Royal Holloway, University of London สหราชอาณาจักร
  ปริญญาโท
:
  ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
  ปริญญาตรี : ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  Email : phakamas.ji@ssru.ac.th

  website  http://www.teacher.ssru.ac.th/phakamas_ji/
      
  ติดต่อ : ชั้น 4 อาคาร 58 คณะศิลปกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เลขที่ 1 ถนนอู่ทองนอก แขวงดุสิต เขตดุสิต กทม. 10300
  หมายเลขโทรศัพท์ : 02-160-1395

อาจารย์วุฒิชัย  ค้าทวี  
  ตำแหน่งปัจจุบัน :  อาจารย์ประจำสาขาวิชานาฏศิลป์ไทย

ประวัติการศึกษา        
  ปริญญาโท
:
 ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  ศิลปะการแสดง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  
  ปริญญาตรี : ศิลปศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
  Email : whutthichai.kh@ssru.ac.th
  website  
http://www.teacher.ssru.ac.th/whutthichai_kh
   
  ติดต่อ : ชั้น 4 อาคาร 58 คณะศิลปกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เลขที่ 1 ถนนอู่ทองนอก แขวงดุสิต เขตดุสิต กทม. 10300
  หมายเลขโทรศัพท์ : 02-160-1388-94 ต่อ 402

อาจารย์รติพัทธ์  ศิริพงษ์ 
ตำแหน่งปัจจุบัน :  อาจารย์ประจำสาขาวิชานาฏศิลป์ไทย  

ประวัติการศึกษา    
  ปริญญาโท
:
  ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  ศิลปะการแสดง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
  ปริญญาตรี : ศิลปศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
  Email : ratiphat.si@ssru.ac.th