ต้องการร้องเรียน / แนะนำ / ข้อเสนอแนะ


ต้องการร้องเรียน หรือ เสนอแนะรายงานสรุปผลการร้องเรียน


สามารถส่งข้อความมาทาง "Inbox" ของ Facebook Fanpage -- > Click


งานประชาสัมพันธ์

เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/
เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : 
https://far.ssru.ac.th/en
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : 
https://ssru.ac.th/home