หน้าหลัก > ประกาศ > ประกาศมหาวิทยาลัย > มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 (ฉบับที่ 4)
มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 (ฉบับที่ 4)

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2020-03-24 20:07:13

ประกาศของมหาวิทยาลัย เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค

COVID-19 

(ฉบับที่ 4) 

ลงวันที่ 21 มีนาคม 2563
งานประชาสัมพันธ์

เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/
เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : 
https://far.ssru.ac.th/en
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : 
https://ssru.ac.th/home