ติดต่อเรา


คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

อาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา มหาวชิราลงกรณ (อาคาร 58)

เลขที่ 1 ถนนอู่ทองนอก แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10310

โทร. 0-2160-1388-94

โทรสาร 0-2160-1388-94 ต่อ 111

Facebook : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/

Website : https://far.ssru.ac.th/

เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/

เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://far.ssru.ac.th/en

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : https://ssru.ac.th/home