สาขาวิชาการการออกแบบและนวัตกรรมดิจิทัล
เว็บไซต์สาขาวิชา

คลิก


อาจารย์

ข้อมูลส่วนบุคคล

อาจารย์ นราทัศน์ ประมวลสุขตำแหน่งปัจจุบัน : หัวหน้าสาขาวิชาการออกแบบและนวัตกรรมดิจิทัล                                                                                 : อาจารย์ประจำหลักสูตรการออกแบบและนวัตกรรมดิจิทัลประวัติการศึกษาปริญญาโท :  Master of Fine Arts (MFA) in Game Development (3D Environment Art)      Academy of Art University, San Francisco, CAปริญญาตรี :  สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ (สถาปัตยกรรมหลัก)      สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังEmail : narathas.pr@ssru.ac.thความเชี่ยวชาญเฉพาะ :  การสร้างแบบจำลอง 3 มิติ การสร้างสภาวะจำลองเสมือนจริง การพัฒนาเกม ศิลปะเพื่อการพัฒนาเกม ออกแบบสถาปัตยกรรม การออกแบบภายใน อารยสถาปัตย์ เทคโนโลยีอาคาร การสร้างแบบจำลองสารสนเทศอาคารการถ่ายภาพงานสถาปัตยกรรม


ผู้ช่วยศาสตราจารย์วินัย หมั่นคติธรรมตำแหน่งปัจจุบัน : อาจารย์ประจำหลักสูตรการออกแบบและนวัตกรรมดิจิทัลประวัติการศึกษาปริญญาเอก : (อยู่ระหว่างการศึกษา) ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม (เทคโนโลยีพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ปริญญาโท :  สถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ (สถาปัตยกรรมเขตร้อน)      สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังปริญญาตรี :  วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม) สถาบันราชภัฏพระนครความเชี่ยวชาญเฉพาะ :  การบริหารโครงการและประมาณราคา เทคโนโลยีอาคาร การออกแบบเพื่อมวลชน การประหยัดพลังงานภายในอาคารEmail : winai.ma@ssru.ac.thwebsite  
ติดต่อ :  อาคาร 58 คณะศิลปกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เลขที่ 1 ถนนอู่ทองนอก แขวงดุสิต เขตดุสิต กทม. 10300 
  หมายเลขโทรศัพท์ : 
0-2160-1388-94


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร. กันยพัชร์ ธนกุลวุฒิโรจน์ตำแหน่งปัจจุบัน : อาจารย์ประจำหลักสูตรการออกแบบและนวัตกรรมดิจิทัลประวัติการศึกษาปริญญาเอก : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์(การจัดการสิ่งแวดล้อม)ปริญญาโท :  การวางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิต คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย(การวางแผนภาคและเมือง)ปริญญาตรี :  การวางผังเมืองบัณฑิต คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย(การวางผังเมือง)ความเชี่ยวชาญเฉพาะ :  การออกแบบผังบริเวณและภูมิทัศน์ การออกแบบกราฟิก การวางแผนภาคและเมือง การจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองEmail : kunyaphat.th@ssru.ac.thwebsite  
  ติดต่อ :  อาคาร 58 คณะศิลปกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เลขที่ 1 ถนนอู่ทองนอก แขวงดุสิต เขตดุสิต กทม. 10300 
  หมายเลขโทรศัพท์ : 
0-2160-1388-94


อาจารย์วิสุทธิ์ ศิริพรนพคุณตำแหน่งปัจจุบัน : อาจารย์ประจำหลักสูตรการออกแบบและนวัตกรรมดิจิทัลประวัติการศึกษาปริญญาโท :  การวางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิต(การวางแผนภาคและเมือง)   คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์      จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยปริญญาตรี :  ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต(วิศวกรรมโยธา) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีความเชี่ยวชาญเฉพาะ :  การวางแผนภาคและเมือง การสำรวจสิ่งปลูกสร้าง เทคโนโลยีก่อสร้างและวัสดุอาคารEmail : wisut.si@ssru.ac.thwebsite  
ติดต่อ :  อาคาร 58 คณะศิลปกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เลขที่ 1 ถนนอู่ทองนอก แขวงดุสิต เขตดุสิต กทม. 10300 
  หมายเลขโทรศัพท์ : 
0-2160-1388-94


อาจารย์ดวงใจ ลิ้มศักดิ์ศรีตำแหน่งปัจจุบัน : อาจารย์ประจำหลักสูตรการออกแบบและนวัตกรรมดิจิทัลประวัติการศึกษาปริญญาโท :  สถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ (สถาปัตยกรรมเขตร้อน)      สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังปริญญาตรี :  สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ (สถาปัตยกรรมหลัก) มหาวิทยาลัยขอนแก่น    ความเชี่ยวชาญเฉพาะ :  ออกแบบสถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรมเขตร้อน การออกแบบสถาปัตยกรรมเพื่อการประหยัดพลังงาน เทคโนโลยีอาคารและความยั่งยืนEmail : doungjai.li@ssru.ac.thwebsite  
ติดต่อ :  อาคาร 58 คณะศิลปกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เลขที่ 1 ถนนอู่ทองนอก แขวงดุสิต เขตดุสิต กทม. 10300 
  หมายเลขโทรศัพท์ : 
0-2160-1388-94

งานประชาสัมพันธ์

เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/
เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : 
https://far.ssru.ac.th/

twitter : https://twitter.com/pr_far
instagram : 
far_ssru_fanpage

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : https://ssru.ac.th/home