สาขาวิชาศิลปะการละคร


อาจารย์
ข้อมูลส่วนบุคคล
อาจารย์ ดร.สรร  ถวัลย์วงศ์ศรี
ตำแหน่งปัจจุบัน : หัวหน้ากลุ่มสาขาวิชาศิลปะการแสดง และ หัวหน้าสาขาวิชาศิลปะการละคร                                   
                  : อาจารย์ประจำสาขาวิชาศิลปะการละคร  

ประวัติการศึกษา 
  ปริญญาเอก : 
  ปริญญาโท
:
  
  ปริญญาตรี : 
  Email :  
  website 
  ติดต่อ : ชั้น 2 (ฝั่งโรงแรม) อาคาร 58 คณะศิลปกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เลขที่ 1 ถนนอู่ทองนอก แขวงดุสิต เขตดุสิต กทม. 10300  
  หมายเลขโทรศัพท์ : 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา มณีวัฒนา
ตำแหน่งปัจจุบัน : คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์                                   
                  : อาจารย์ประจำสาขาวิชาศิลปะการละคร  

ประวัติการศึกษา 
  ปริญญาเอก : 
  ปริญญาโท
:
   
  ปริญญาตรี : 
  Email :  
  website  
  ติดต่อ : ชั้น 4  อาคาร 58 คณะศิลปกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เลขที่ 1 ถนนอู่ทองนอก แขวงดุสิต เขตดุสิต กทม. 10300  
  หมายเลขโทรศัพท์ : 

อาจารย์ ดร.ณฐภรณ์    รัตนชัยวงศ์
ตำแหน่งปัจจุบัน : รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะศิลปกรรมศาสตร์                     
                  : อาจารย์ประจำสาขาวิชาศิลปะการละคร 

ประวัติการศึกษา  
  ปริญญาเอก : 
  ปริญญาโท
:
   
  ปริญญาตรี : 
  Email :  
  website 
 ติดต่อ : ชั้น 2 (ฝั่งโรงแรม) อาคาร 58 คณะศิลปกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เลขที่ 1 ถนนอู่ทองนอก แขวงดุสิต เขตดุสิต กทม. 10300  
  หมายเลขโทรศัพท์ : 

อาจารย์ ดร.กุสุมา  เทพรักษ์
ตำแหน่งปัจจุบัน : ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกอบรมและบริการวิชาการ                                  
                  : อาจารย์ประจำสาขาวิชาศิลปะการละคร  

ประวัติการศึกษา  
  ปริญญาเอก : 
  ปริญญาโท
:
   
  ปริญญาตรี : 
  Email :  
  website 
  ติดต่อ : ชั้น 4 อาคาร 58 คณะศิลปกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เลขที่ 1 ถนนอู่ทองนอก แขวงดุสิต เขตดุสิต กทม. 10300  
  หมายเลขโทรศัพท์ : 

อาจารย์ ภัคคพร พิมสาร
ตำแหน่งปัจจุบัน  อาจารย์ประจำสาขาวิชาศิลปะการละคร                                  

ประวัติการศึกษา  
  ปริญญาเอก : 
  ปริญญาโท
:
   
  ปริญญาตรี : 
  Email :  
  website 
  ติดต่อ : ชั้น 2 (ฝั่งโรงแรม) อาคาร 58 คณะศิลปกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เลขที่ 1 ถนนอู่ทองนอก แขวงดุสิต เขตดุสิต กทม. 10300  
  หมายเลขโทรศัพท์ : 

อาจารย์วนศักดิ์  ผดุงเศรษฐกิจ
ตำแหน่งปัจจุบัน  : อาจารย์ประจำสาขาวิชาศิลปะการละคร 

ประวัติการศึกษา  
  ปริญญาเอก : 
  ปริญญาโท
:
  
  ปริญญาตรี : 
  Email :  
  website 
  ติดต่อ : ชั้น 2 (ฝั่งโรงแรม) อาคาร 58 คณะศิลปกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เลขที่ 1 ถนนอู่ทองนอก แขวงดุสิต เขตดุสิต กทม. 10300  
  หมายเลขโทรศัพท์ :