อาจารย์ประจำแขนงวิชาศิลปะการละครและความเป็นผู้ประกอบการสร้างสรรค์
เว็บไซต์สาขาวิชา

คลิก


อาจารย์
ข้อมูลส่วนบุคคล
อาจารย์ ดร.ภัคคพร พิมสาร
ตำแหน่งปัจจุบัน  :  หัวหน้าแขนงวิชาศิลปะการละครและความเป็นผู้ประกอบการสร้างสรรค์                                 
                             :  อาจารย์ประจำสาขาวิชาศิลปะการแสดง (ศิลปะการละครและความเป็นผู้ประกอบการสร้างสรรค์) 

ประวัติการศึกษา  
  ปริญญาเอก : สาขานาฏยศิลป์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  ปริญญาโท
:
 ศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต นฤมิตศิลป์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
  ปริญญาตรี : ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนรินทรวิโรฒ ประสานมิตร
  Email : pukkaporn.pi@ssru.ac.th 
  website http://www.elfar.ssru.ac.th/pukkaporn_pi/
  ติดต่อ : ชั้น 2 (ฝั่งโรงแรม) อาคาร 58 คณะศิลปกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เลขที่ 1 ถนนอู่ทองนอก แขวงดุสิต เขตดุสิต กทม. 10300  
  หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2160-1388-94

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรร  ถวัลย์วงศ์ศรี
ตำแหน่งปัจจุบัน :  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ                                  
                            
ประวัติการศึกษา 
  ปริญญาเอก  :  ศิลปกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  ปริญญาโท
   :
  ปริญญาโทการวิจัย / ปรัชญามหาบัณฑิต สาขาวิชาการละครและแสดงเวที , รอยัลฮอลโลเวย์ มหาวิทยาลัยลอนดอน
                         :  ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารวัฒนธรรม วิทยาลัยนวัตกรรมอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  ปริญญาตรี  :  ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (การละคอน) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  Email :  sun.ta@ssru.ac.th
  website http://www.elfar.ssru.ac.th/sun_ta
  ติดต่อ : ชั้น 2 (ฝั่งโรงแรม) อาคาร 58 คณะศิลปกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เลขที่ 1 ถนนอู่ทองนอก แขวงดุสิต เขตดุสิต กทม.             10300  
  หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2160-1388-94ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา มณีวัฒนา
ตำแหน่งปัจจุบัน :  อาจารย์ประจำสาขาวิชาศิลปะการแสดง (ศิลปะการละครและความเป็นผู้ประกอบการสร้างสรรค์)                                    

ประวัติการศึกษา 
  ปริญญาเอกDoctor Of Philosophy in Drama, University of Bristol สหราชอาณาจักร
  ปริญญาโท
:
 Master of Art (M.A),  The University of New South Wales ประเทศออสเตรเรีย
  ปริญญาตรี : อักษรศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  Email : chutima.ma@ssru.ac.th 
  website http://www.elfar.ssru.ac.th/chutima_ma/ 
  ติดต่อ : ชั้น 4  อาคาร 58 คณะศิลปกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เลขที่ 1 ถนนอู่ทองนอก แขวงดุสิต เขตดุสิต กทม. 10300  
  หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2160-1388-94


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุสุมา  เทพรักษ์
ตำแหน่งปัจจุบัน : ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกอบรมและบริการวิชาการ                                  
                             : อาจารย์ประจำสาขาวิชาศิลปะการแสดง (ศิลปะการละครและความเป็นผู้ประกอบการสร้างสรรค์)  

ประวัติการศึกษา  
  ปริญญาเอก :  ครุศาสตรดุษฏีบัณฑิต พัฒนศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  ปริญญาโท
:
 นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  ปริญญาตรี : ศิลปศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  Email : kusumar.ta@ssru.ac.th 
  website https://elfar.ssru.ac.th/kusuma_ta/
  ติดต่อ : ชั้น 4 อาคาร 58 คณะศิลปกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เลขที่ 1 ถนนอู่ทองนอก แขวงดุสิต เขตดุสิต กทม. 10300  
  หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2160-1388-94

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณฐภรณ์    รัตนชัยวงศ์
ตำแหน่งปัจจุบัน : อาจารย์ประจำสาขาวิชาศิลปะการแสดง (ศิลปะการละครและความเป็นผู้ประกอบการสร้างสรรค์)                     

ประวัติการศึกษา  
  ปริญญาเอก :  Doctor Of Philosophy Drama , University of Bristol สหราชอาณาจักร
  ปริญญาโท
:
 นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  ปริญญาตรี : นิเทศศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  Email : nataporn.ra@ssru.ac.th 
  website http://www.elfar.ssru.ac.th/nataporn_ra/
 ติดต่อ : ชั้น 2 (ฝั่งโรงแรม) อาคาร 58 คณะศิลปกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เลขที่ 1 ถนนอู่ทองนอก แขวงดุสิต เขตดุสิต กทม. 10300  
  หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2160-1388-94


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วนศักดิ์  ผดุงเศรษฐกิจ
ตำแหน่งปัจจุบัน  : รองผู้อำนวยการ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม 
                             : อาจารย์ประจำสาขาวิชาศิลปะการแสดง (ศิลปะการละครและความเป็นผู้ประกอบการสร้างสรรค์) 

ประวัติการศึกษา  
  ปริญญาเอกศิลปกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  ปริญญาโท
:
 อักษรศาสตรมหาบัณฑิต (ศิลปการละคร) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  ปริญญาตรี : ศิลปบัณฑิต (ศิลปะการแสดง) เกียรตินิยมอันดับสอง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  Email : wanasak.pa@ssru.ac.th 
  website http://www.elfar.ssru.ac.th/wanasak_pa/
  ติดต่อ : ชั้น 2 (ฝั่งโรงแรม) อาคาร 58 คณะศิลปกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เลขที่ 1 ถนนอู่ทองนอก แขวงดุสิต เขตดุสิต กทม. 10300  
  หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2160-1388-94
เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/

เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://far.ssru.ac.th/en

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : https://ssru.ac.th/home