สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์


อาจารย์
ข้อมูลส่วนบุุคคล
อาจารย์มารุต  พิเชษฐวิทย์ตำแหน่งปัจจุบัน : หัวหน้าสาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์                                                                             : อาจารย์ประจำสาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์    ประวัติการศึกษา        ปริญญาเอก : 
  ปริญญาโท
:
        ปริญญาตรี : 
  Email :        website       ติดต่อ : ชั้น M (ฝั่งโรงพิมพ์) อาคาร 58 คณะศิลปกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เลขที่ 1 ถนนอู่ทองนอก แขวงดุสิต เขตดุสิต กทม. 10300      หมายเลขโทรศัพท์ : 

อาจารย์ ดร.พีระพล  ชัชวาลย์
ตำแหน่งปัจจุบัน : รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา                                     
                  : อาจารย์ประจำสาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์    

ประวัติการศึกษา    
  ปริญญาเอก : 
  ปริญญาโท
:
    
  ปริญญาตรี : 
  Email :    
  website   
  ติดต่อ : ชั้น M (ฝั่งโรงพิมพ์) อาคาร 58 คณะศิลปกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เลขที่ 1 ถนนอู่ทองนอก แขวงดุสิต เขตดุสิต กทม. 10300   
 หมายเลขโทรศัพท์ : 

อาจารย์กรีธา  ธรรมเจริญสถิตย์
ตำแหน่งปัจจุบัน  อาจารย์ประจำสาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์                                                          

ประวัติการศึกษา      
  ปริญญาเอก : 
  ปริญญาโท
:
   
  ปริญญาตรี : 
  Email :      
  website     
  ติดต่อ : ชั้น M (ฝั่งโรงพิมพ์) อาคาร 58 คณะศิลปกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เลขที่ 1 ถนนอู่ทองนอก แขวงดุสิต เขตดุสิต กทม. 10300    
  หมายเลขโทรศัพท์ : 

อาจารย์จันทนา  อินสระ
ตำแหน่งปัจจุบัน : อาจารย์ประจำสาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์                                                  

ประวัติการศึกษา      
  ปริญญาเอก : 
  ปริญญาโท
:
      
  ปริญญาตรี : 
  Email :     
  website    
  ติดต่อ : ชั้น M (ฝั่งโรงพิมพ์) อาคาร 58 คณะศิลปกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เลขที่ 1 ถนนอู่ทองนอก แขวงดุสิต เขตดุสิต กทม. 10300    
  หมายเลขโทรศัพท์ : 

อาจารย์นวภรณ์  ศรีสราญกุลวงศ์
ตำแหน่งปัจจุบัน อาจารย์ประจำสาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์    

ประวัติการศึกษา      
  ปริญญาเอก : 
  ปริญญาโท
:
      
  ปริญญาตรี : 
  Email :       
  website     
  ติดต่อ : ชั้น M (ฝั่งโรงพิมพ์) อาคาร 58 คณะศิลปกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เลขที่ 1 ถนนอู่ทองนอก แขวงดุสิต เขตดุสิต กทม. 10300    
  หมายเลขโทรศัพท์ : 

อาจารย์ ดร. ฟาริดา  วิรุฬหผล
ตำแหน่งปัจจุบัน อาจารย์ประจำสาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์                                                           

ประวัติการศึกษา      
  ปริญญาเอก : 
  ปริญญาโท
:
      
  ปริญญาตรี : 
  Email :      
  website     
  ติดต่อ : ชั้น M (ฝั่งโรงพิมพ์) อาคาร 58 คณะศิลปกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เลขที่ 1 ถนนอู่ทองนอก แขวงดุสิต เขตดุสิต กทม. 10300    
  หมายเลขโทรศัพท์ :