สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์


อาจารย์
ข้อมูลส่วนบุุคคล
อาจารย์มารุต  พิเชษฐวิทย์
ตำแหน่งปัจจุบัน หัวหน้าสาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์
                  
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์    


ประวัติการศึกษา         
  ปริญญาโท
:
 ศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  นฤมิตศิลป์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย       
  ปริญญาตรี : ศิลปศาสตรบัณฑิต  วิทยาลัยครูสวนสุนันทา
  Email : marut.pi@ssru.ac.th       
  website http://www.elfar.ssru.ac.th/marut_pi/      
  ติดต่อ : ชั้น M (ฝั่งโรงพิมพ์) อาคาร 58 คณะศิลปกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เลขที่ 1 ถนนอู่ทองนอก แขวงดุสิต เขตดุสิต กทม. 10300      
  หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2160-1388-94 ต่อ 202

อาจารย์ ดร.พีระพล  ชัชวาลย์
ตำแหน่งปัจจุบัน : รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา                                     
                  : อาจารย์ประจำสาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์    

ประวัติการศึกษา    
  ปริญญาเอก
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  ศิลปะการออกแบบ(หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยศิลปากร
  ปริญญาโท
:
 
ศิลปมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศิลปากร   
  ปริญญาตรี : 
ศิลปศาสตรบัณฑิต สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา
  Email : 
peerapol.ch@ssru.ac.th   
  website 
http://www.elfar.ssru.ac.th/peerapol_ch/ 
  ติดต่อ : 
ชั้น M (ฝั่งโรงพิมพ์) อาคาร 58 คณะศิลปกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เลขที่ 1 ถนนอู่ทองนอก แขวงดุสิต เขตดุสิต กทม. 10300     
  หมายเลขโทรศัพท์ : 
0-2160-1388-94 ต่อ 202 

อาจารย์กรีธา  ธรรมเจริญสถิตย์
ตำแหน่งปัจจุบัน  อาจารย์ประจำสาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์                                                          

ประวัติการศึกษา       
  ปริญญาโท
:
 ศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  นฤมิตศิลป์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
  ปริญญาตรี : ศึกษาศาสตรบัณฑิต สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
  Email : kreetha.th@ssru.ac.th     
  website http://www.elfar.ssru.ac.th/kreetha_th/    
  ติดต่อ : ชั้น M (ฝั่งโรงพิมพ์) อาคาร 58 คณะศิลปกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เลขที่ 1 ถนนอู่ทองนอก แขวงดุสิต เขตดุสิต กทม. 10300     
  หมายเลขโทรศัพท์ : 
0-2160-1388-94 ต่อ 202

อาจารย์จันทนา  อินสระ
ตำแหน่งปัจจุบัน : อาจารย์ประจำสาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์                                                  

ประวัติการศึกษา       
  ปริญญาโท
:
      
  ปริญญาตรี : ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต  ออกแบบนิเทศศิลป์  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
  Email : chantana.in@ssru.ac.th    
  website  http://www.elfar.ssru.ac.th/chantana_in/  
  ติดต่อ : ชั้น M (ฝั่งโรงพิมพ์) อาคาร 58 คณะศิลปกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เลขที่ 1 ถนนอู่ทองนอก แขวงดุสิต เขตดุสิต กทม. 10300     
  หมายเลขโทรศัพท์ : 
0-2160-1388-94 ต่อ 201 

อาจารย์นวภรณ์  ศรีสราญกุลวงศ์
ตำแหน่งปัจจุบัน อาจารย์ประจำสาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์    

ประวัติการศึกษา      
  ปริญญาโท
:
 มานุษยวิทยามหาบัณฑิต  มานุษวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย     
  ปริญญาตรี : ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  Email : nawaporn.sr@ssru.ac.th      
  website  http://www.elfar.ssru.ac.th/nawaporn_sr/   
  ติดต่อ : ชั้น M (ฝั่งโรงพิมพ์) อาคาร 58 คณะศิลปกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เลขที่ 1 ถนนอู่ทองนอก แขวงดุสิต เขตดุสิต กทม. 10300     
  หมายเลขโทรศัพท์ : 
0-2160-1388-94 ต่อ 201

อาจารย์ ดร. ฟาริดา  วิรุฬหผล
ตำแหน่งปัจจุบัน อาจารย์ประจำสาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์                                                           

ประวัติการศึกษา      
  ปริญญาเอก : Doctor Of Philosophy, University of Hudderfield สหราชอณาจักร
  ปริญญาโท
:
 Master of  Graphic Design  Graphic Design, Florence Design Academy ประเทศอิตาลี     
  ปริญญาตรี : ศิลปบัณฑิต มหาวิทยาลัยศิลปากร
  Email :  farida.vi@ssru.ac.th    
  website http://www.elfar.ssru.ac.th/farida_vi/
  ติดต่อ : ชั้น M (ฝั่งโรงพิมพ์) อาคาร 58 คณะศิลปกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เลขที่ 1 ถนนอู่ทองนอก แขวงดุสิต เขตดุสิต กทม. 10300      
  หมายเลขโทรศัพท์ : 
0-2160-1388-94 ต่อ 201 
อาจารย์ภาณุวัฒน์ กาหลิบ
ตำแหน่งปัจจุบัน อาจารย์ประจำสาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์                                                           

ประวัติการศึกษา      
  ปริญญาโท
:
 มหาวิทยาลัยศิลปากร     
  ปริญญาตรี : ศิลปกรรมบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
  Email :      
  website : http://www.elfar.ssru.ac.th/panuwad_ka/
  ติดต่อ : ชั้น 2 (ฝั่งโรงพิมพ์) อาคาร 58 คณะศิลปกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เลขที่ 1 ถนนอู่ทองนอก แขวงดุสิต เขตดุสิต กทม. 10300      
  หมายเลขโทรศัพท์ : 
0-2160-1388-94 ต่อ 201 


เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ :