สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์
เว็บไซต์สาขาวิชา

คลิก


อาจารย์
ข้อมูลส่วนบุุคคลอาจารย์ภาณุวัฒน์ กาหลิบ
ตำแหน่งปัจจุบัน หัวหน้าสาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์
                            
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์    

ประวัติการศึกษา         
  ปริญญาโท : 
มหาวิทยาลัยศิลปากร     
  ปริญญาตรี :
ศิลปกรรมบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
  Email :  
panuwad.ka@ssru.ac.th    
  website 
http://www.elfar.ssru.ac.th/panuwad_ka/
  ติดต่อ : 
ชั้น 2 (ฝั่งโรงพิมพ์) อาคาร 58 คณะศิลปกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เลขที่ 1 ถนนอู่ทองนอก แขวงดุสิต เขตดุสิต กทม. 10300     
  หมายเลขโทรศัพท์ : 
0-2160-1388-94 ต่อ 201อาจารย์ ดร.พีระพล  ชัชวาลย์
ตำแหน่งปัจจุบัน : ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา                                     
                            : อาจารย์ประจำสาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์    

ประวัติการศึกษา    
  ปริญญาเอก
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  ศิลปะการออกแบบ(หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยศิลปากร
  ปริญญาโท
:
 
ศิลปมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศิลปากร   
  ปริญญาตรี : 
ศิลปศาสตรบัณฑิต สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา
  Email : 
peerapol.ch@ssru.ac.th   
  website 
http://www.elfar.ssru.ac.th/peerapol_ch/ 
  ติดต่อ : 
ชั้น M (ฝั่งโรงพิมพ์) อาคาร 58 คณะศิลปกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เลขที่ 1 ถนนอู่ทองนอก แขวงดุสิต เขตดุสิต กทม. 10300     
  หมายเลขโทรศัพท์ : 
0-2160-1388-94 ต่อ 202 อาจารย์กรีธา  ธรรมเจริญสถิตย์
ตำแหน่งปัจจุบัน   : รองผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม                                                           
                              อาจารย์ประจำสาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์                                                          

ประวัติการศึกษา       
  ปริญญาโท
:
 ศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  นฤมิตศิลป์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย    
 ปริญญาตรี : ศึกษาศาสตรบัณฑิต สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
  Email : kreetha.th@ssru.ac.th       
 website http://www.elfar.ssru.ac.th/kreetha_th/      
 ติดต่อ : ชั้น M (ฝั่งโรงพิมพ์) อาคาร 58 คณะศิลปกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เลขที่ 1 ถนนอู่ทองนอก แขวงดุสิต เขตดุสิต กทม. 10300     
  หมายเลขโทรศัพท์ : 
0-2160-1388-94 ต่อ 202
อาจารย์นวภรณ์  ศรีสราญกุลวงศ์
ตำแหน่งปัจจุบัน อาจารย์ประจำสาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์    

ประวัติการศึกษา      
  ปริญญาโท
:
 มานุษยวิทยามหาบัณฑิต  มานุษวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย       
 ปริญญาตรี : ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  Email : nawaporn.sr@ssru.ac.th        
 website  http://www.elfar.ssru.ac.th/nawaporn_sr/     
 ติดต่อ : ชั้น M (ฝั่งโรงพิมพ์) อาคาร 58 คณะศิลปกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เลขที่ 1 ถนนอู่ทองนอก แขวงดุสิต เขตดุสิต กทม. 10300     
  หมายเลขโทรศัพท์ : 
0-2160-1388-94 ต่อ 201อาจารย์ ดร. ฟาริดา  วิรุฬหผล
ตำแหน่งปัจจุบัน อาจารย์ประจำสาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์                                                           

ประวัติการศึกษา        
  ปริญญาเอก : Doctor Of Philosophy, University of Hudderfield สหราชอณาจักร
  ปริญญาโท
:
 Master of  Graphic Design  Graphic Design, Florence Design Academy ประเทศอิตาลี      
  ปริญญาตรี : ศิลปบัณฑิต มหาวิทยาลัยศิลปากร
  Email :  farida.vi@ssru.ac.th      
  website http://www.elfar.ssru.ac.th/farida_vi/ 
  ติดต่อ : ชั้น M (ฝั่งโรงพิมพ์) อาคาร 58 คณะศิลปกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เลขที่ 1 ถนนอู่ทองนอก แขวงดุสิต เขตดุสิต กทม. 10300    
  หมายเลขโทรศัพท์ : 
0-2160-1388-94 ต่อ 201 


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิบูล ไวจิตรกรรม
ตำแหน่งปัจจุบัน อาจารย์ประจำสาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์                                                           

ประวัติการศึกษา        
 ปริญญาเอก :ศิลปกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชานฤมิตศิลป์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  ปริญญาโท
: ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานฤมิตศิลป์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
        
 ปริญญาตรี : ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานฤมิตศิลป์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  Email : pibool.wa@ssru.ac.th       
 website   https://elfar.ssru.ac.th/pibool_wa/
 ติดต่อ : ชั้น 2 (ฝั่งโรงพิมพ์) อาคาร 58 คณะศิลปกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เลขที่ 1 ถนนอู่ทองนอก แขวงดุสิต เขตดุสิต กทม. 10300    
  หมายเลขโทรศัพท์ : 
0-2160-1388-94 ต่อ 201 
งานประชาสัมพันธ์

เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/
เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : 
https://far.ssru.ac.th/

twitter :