สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์


อาจารย์
ข้อมูลส่วนบุุคคล


อาจารย์ภาณุวัฒน์ กาหลิบตำแหน่งปัจจุบัน หัวหน้าสาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์
                            
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์    

ประวัติการศึกษา         
  ปริญญาโท : 
มหาวิทยาลัยศิลปากร     
  ปริญญาตรี :
ศิลปกรรมบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
  Email :  
panuwad.ka@ssru.ac.th    
  website 
http://www.elfar.ssru.ac.th/panuwad_ka/
  ติดต่อ : 
ชั้น 2 (ฝั่งโรงพิมพ์) อาคาร 58 คณะศิลปกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เลขที่ 1 ถนนอู่ทองนอก แขวงดุสิต เขตดุสิต กทม. 10300      
  หมายเลขโทรศัพท์ : 
0-2160-1388-94 ต่อ 201

อาจารย์ ดร.พีระพล  ชัชวาลย์
ตำแหน่งปัจจุบัน : ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา                                     
                            : อาจารย์ประจำสาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์    

ประวัติการศึกษา    
  ปริญญาเอก
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  ศิลปะการออกแบบ(หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยศิลปากร
  ปริญญาโท
:
 
ศิลปมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศิลปากร   
  ปริญญาตรี : 
ศิลปศาสตรบัณฑิต สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา
  Email : 
peerapol.ch@ssru.ac.th   
  website 
http://www.elfar.ssru.ac.th/peerapol_ch/ 
  ติดต่อ : 
ชั้น M (ฝั่งโรงพิมพ์) อาคาร 58 คณะศิลปกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เลขที่ 1 ถนนอู่ทองนอก แขวงดุสิต เขตดุสิต กทม. 10300     
  หมายเลขโทรศัพท์ : 
0-2160-1388-94 ต่อ 202 

อาจารย์กรีธา  ธรรมเจริญสถิตย์ตำแหน่งปัจจุบัน   : รองผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม                              อาจารย์ประจำสาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์                                                          
ประวัติการศึกษา       
  ปริญญาโท
:
 ศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  นฤมิตศิลป์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย    ปริญญาตรี : ศึกษาศาสตรบัณฑิต สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
  Email : kreetha.th@ssru.ac.th       website http://www.elfar.ssru.ac.th/kreetha_th/      ติดต่อ : ชั้น M (ฝั่งโรงพิมพ์) อาคาร 58 คณะศิลปกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เลขที่ 1 ถนนอู่ทองนอก แขวงดุสิต เขตดุสิต กทม. 10300     
  หมายเลขโทรศัพท์ : 
0-2160-1388-94 ต่อ 202


อาจารย์นวภรณ์  ศรีสราญกุลวงศ์ตำแหน่งปัจจุบัน อาจารย์ประจำสาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์    
ประวัติการศึกษา      
  ปริญญาโท
:
 มานุษยวิทยามหาบัณฑิต  มานุษวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย       ปริญญาตรี : ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  Email : nawaporn.sr@ssru.ac.th        website  http://www.elfar.ssru.ac.th/nawaporn_sr/     ติดต่อ : ชั้น M (ฝั่งโรงพิมพ์) อาคาร 58 คณะศิลปกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เลขที่ 1 ถนนอู่ทองนอก แขวงดุสิต เขตดุสิต กทม. 10300     
  หมายเลขโทรศัพท์ : 
0-2160-1388-94 ต่อ 201

อาจารย์ ดร. ฟาริดา  วิรุฬหผล
ตำแหน่งปัจจุบัน อาจารย์ประจำสาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์                                                           
ประวัติการศึกษา      
  ปริญญาเอก : Doctor Of Philosophy, University of Hudderfield สหราชอณาจักร
  ปริญญาโท
:
 Master of  Graphic Design  Graphic Design, Florence Design Academy ประเทศอิตาลี       
ปริญญาตรี : ศิลปบัณฑิต มหาวิทยาลัยศิลปากร
  Email :  farida.vi@ssru.ac.th      
website http://www.elfar.ssru.ac.th/farida_vi/  
ติดต่อ : ชั้น M (ฝั่งโรงพิมพ์) อาคาร 58 คณะศิลปกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เลขที่ 1 ถนนอู่ทองนอก แขวงดุสิต เขตดุสิต กทม. 10300    
  หมายเลขโทรศัพท์ : 
0-2160-1388-94 ต่อ 201