คู่มือปฏิบัติงาน


เล่มคู่มืปฏิบัติงาน คณะศิลปกรรมศาสตร์


กระบวนการส่งค่าระดับคะแนนแก้ "I"
ประกาศใช้ ณ วันที่ 13 มกราคม 2566


กระบวนการบริหารจัดการวารสารศิลป์ปริทัศน์
ประกาศใช้ ณ วันที่ 14 มกราคม 2566


กระบวนการบริหารงบประมาณ
ประกาศใช้ ณ วันที่ 23 มกราคม 2566


กระบวนการบริหารพัสดุ
ประกาศใช้ ณ วันที่ 25 มกราคม 2566part 1
part 2


กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติราชการ สายสนับสนุนวิชาการ
ประกาศใช้ ณ วันที่ 31 มกราคม 2566


กระบวนการจัดโครงการตามแผนพัฒนานักศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์
ประกาศใช้ ณ วันที่ 25 มกราคม 2566


เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/

เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://far.ssru.ac.th/en

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : https://ssru.ac.th/home