หน้าหลัก > กิจกรรม > นาฏศิลป์สวนสุนันทา

นาฏศิลป์สวนสุนันทา
เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://f ...
29 ต.ค. 60 - 9 ธ.ค. 60
ไหว้ครูสาขาวิชาศิลปะการแสดง ประจำปีการศึกษา 2561
เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://f ...
31 ส.ค. 61
อาคารศูนย์สุขภาพและกีฬา ชั้น 4
นาฏยสร้างสรรค์
เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://f ...
20 ต.ค. 61
โรงละครแห่งชาติ
การสอบนาฏยสร้างสรรค์ (ภายใน)
เป็นการแสดงนาฏศิลป์สร้างสรรค์ 12 ชุด ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชานาฏศิลป์ไทยงานประชาสัมพันธ์เพจคณ ...
13 พ.ย. 62
ลานหน้าคณะศิลปกรรมศาสตร์
การสอบนาฏศิลป์ร่วมสมัย
การแสดงนาฏศิลป์ร่วมสมัย ของนักศึกษาแขนงวิชานาฏศิลป์ไทยงานประชาสัมพันธ์เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : ht ...
20 พ.ย. 62
ลานหน้าคณะศิลปกรรมศาสตร์
Signature Dances
การสอบรายวิชาพื้นฐานนาฏศิลป์สากล ของนักศึกษาแขนงวิชานาฏศิลป์ไทยงานประชาสัมพันธ์เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ ...
25 พ.ย. 62
ลานหน้าคณะศิลปกรรมศาสตร์
ขอเชิญร่วมฟังการให้ความรู้ ในหัวข้อเรื่อง “ศิ (ลา) ภรณ์” การผลัดยศศิราภรณ์ในตัวละครโขน เรื่องรามเกียรติ์ วิทยากรโดย ดร.ไพโรจน์ ทองคำสุก
สาขาวิชาศิลปะการแสดง แขนวิชานาฏศิลป์ไทยขอเชิญฟังการบรรยายให้ความรู้(แบบออนไลน์ ผ่านทาง Facebook Live ...
13 พ.ย. 63
"สาขาวิชาศิลปะการแสดง นาฏศิลป์ไทย"
7 สาขาวิชาของเรา"สาขาวิชาศิลปะการแสดง นาฏศิลป์ไทย"---------------------------------------- ...
7 พ.ค. 64 - 15 พ.ค. 64
ขอเชิญชมการสอบมาตรฐานศิลปิน ประจำปี 2564 สาขาวิชาศิลปะการแสดง(นาฏศิลป์ไทย)
ขอเชิญชมการสอบมาตรฐานศิลปิน ประจำปี 2564 ในรูปแบบ Online โดยนักศึกษาชั้นปีที่4 สาขาวิชาศิลปะการแสดง( ...
16 ต.ค. 64
online
การแสดงนาฏยสร้างสรรค์ ประจำปีพุทธศักราช 2565
งานประชาสัมพันธ์เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศา ...
16 ต.ค. 65
หอประชุมสุนันทานุสรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
กิจกรรมปัจจุบัน