หน้าหลัก > กิจกรรม

ขอเชิญชม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านดนตรี โดย กองการสังคีต
งานประชาสัมพันธ์เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศา ...
12 พ.ย. 63 - 12 ม.ค. 43
คณะศิลปกรรมศาสตร์ ชั้น 5 สาขาวิชาดนตรี
สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เพื่อความเป็นสิริมงคล
งานประชาสัมพันธ์เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/เว็บไซต์คณะศิลปก ...
1 มี.ค. 64 - 1 ม.ค. 43
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการศิลปะการรำโนรา
 รายละเอียดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการศิลปะการรำโนรา กับผู้ช่วยศาสตราจารย์ธรรมนิตย์ นิคมรัตน์ และ ...
1 เม.ย. 64 - 1 ม.ค. 43
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ขอเชิญชมการสอบมาตรฐานศิลปิน ประจำปี 2564 สาขาวิชาศิลปะการแสดง(นาฏศิลป์ไทย)
ขอเชิญชมการสอบมาตรฐานศิลปิน ประจำปี 2564 ในรูปแบบ Online โดยนักศึกษาชั้นปีที่4 สาขาวิชาศิลปะการแสดง( ...
16 ต.ค. 64 - 17 ม.ค. 43
online
ขอเชิญชมคอนเสิร์ต (นักร้องศิษย์เก่าศิลปะการละคร)
ไปให้กำลังใจ "พี่บี ชุตินันท์" ศิษย์เก่าแขนงวิชาศิลปะการละครและความเป็นผู้ประกอบการสร้างสร ...
5 ก.พ. 65 - 5 ม.ค. 43
วัดยางบางจาก
พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 2565 มหาวิทยาลยัราชภัฏสวนสุนันทา
งานประชาสัมพันธ์เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/เว็บไซต์คณะศิลปก ...
5 มิ.ย. 65 - 6 ม.ค. 43
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
กิจกรรมย้อนหลัง