หน้าหลัก > กิจกรรม > สาขาวิชาดนตรี (ดนตรีไทย/ดนตรีสากล) > การแสดงดนตรี (กลองชุด)
การแสดงดนตรี (กลองชุด)

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
12 มิ.ย. 62 - 30 มิ.ย. 62
มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/

เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://far.ssru.ac.th/en

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : https://ssru.ac.th/home