หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว ประชุม/อบรม
ข่าว ประชุม/อบรม

ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.)
วันที่ 5 เมษายน 2564 ที่ผ่านมา ผศ.ดร.เอกพงศ์ อินเกื้อ คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ เข้าประชุมคณะกรรมการบริ ...
2021-04-09 10:19:24
สาขาวิชาจิตรกรรม วิพากษ์หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565
คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดวิพากษ์หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 สาขาวิชาจิตรกรรม ณ ห้องประชุมคณาจารย์ ชั้น 1 ...
2021-03-31 09:00:25
การพัฒนาทักษะดนตรี..สู่เส้นทางศิลปิน
วันที่ 19 มีนาคม 2564 สาขาวิชาดนตรี จัดอบรมในหัวข้อ "การพัฒนาทักษะดนตรี..สู่เส้นทางศิลปิน" ...
2021-03-23 15:56:35
สาขาวิชาการออกแบบเครื่องแต่งกาย รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560
เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมา หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบเครื่องแต่งกาย เข ...
2018-09-19 10:59:59
กิจกรรมสัมมนาให้ความรู้แก่นักศึกษา สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ 2561
เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2561 สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ จัดกิจกรรมสัมมนาให้ความรู้แก่นักศึกษ ...
2018-06-16 16:05:33
หารือแนวทางความร่วมมือและกิจกรรม ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
สืบเนื่องจากการทำ MOU ระหว่างคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร ...
2018-06-16 15:20:09
สัมมนา หัวข้อ “เส้นทางสู่อาชีพในฝัน”
เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2561 สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดการสัมมนาดีดีให้กับนักศึก ...
2018-09-26 14:42:12
Creatpro@2018
เมื่อวันที่ 1-6 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา คณะศิลปกรรมศาสตร์ ร่วมกับ  Faculty of Creative Technology ...
2018-06-16 15:11:23
ศิลปกรรมสวนสุนันทา จัดเสวนา หัวข้อ “การขอตำแหน่งทางวิชาการด้วยผลงานสร้างสรรค์”
ศิลปกรรมสวนสุนันทา จัดเสวนาหัวข้อ “การขอตำแหน่งทางวิชาการด้วยผลงานสร้างสรรค์”คณะศิลปกรรม ...
2018-04-18 15:44:20
ศิลปกรรมสวนสุนันทา จัดยิ่งใหญ่ การประชุมวิชาการด้านศิลปกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 1
ศิลปกรรมสวนสุนันทา จัดยิ่งใหญ่การประชุมวิชาการด้านศิลปกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 1คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาว ...
2018-04-18 15:29:00
ข่าวปัจจุบัน