หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว ประชุม/อบรม
ข่าว ประชุม/อบรม

ศิลปกรรมสวนสุนันทา จัดกิจกรรมบริการวิชาการ ณ โรงเรียนวัดราชาธิวาส
เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 คณะศิลปกรรมศาสตร์ โดยอาจารย์ ดร.ณฐภรณ์ รัตนชัยวงศ์ รองคณบดีฝ่ายวิชากา ...
2019-02-15 17:19:45
การประชุมกรรมการบริหารคณะศิลปกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 1/2562
ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะศิลปกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 1 / 2562ณ ห้องประชุมคณาจารย์ ชั้น 1 คณะศิลปกรรมศาสต ...
2019-01-16 13:07:30
ศิลปกรรมจัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับ Food Waste สนันสนุนนศ.ส่งผลงานประกวดชิงเงินรางวัล
เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2561 งานกิจการนักศึกษา คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดกิจกรรมให้ความรู้กับนักศึกษาเกี่ย ...
2019-01-15 09:41:31
สนับสนุนการตีพิมพ์บทความวิจัย ศิลปกรรมจัดอบรมให้กับคณาจารย์
เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2561 คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดกิจกรรมพบผู้เชี่ยวชาญในการแปลบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ ...
2019-01-15 09:47:19
ประชุมงานประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2562
เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2561 งานประกันคุณภาพการศึกษา คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดการประชุมบุคลากรสายสนับสนุน ...
2019-01-14 09:27:40
สัมมนาบอกเล่าเส้นทางสายอาชีพ จัดโดย สาขาวิชาจิตรกรรม
เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 สาขาวิชาจิตรกรรม จัดโครงการสัมมนาโดยเชิญวิทยากรที่เป็นผู้อาวุโสที่มากป ...
2018-12-17 11:43:51
สัมมนาเรื่อง ผกาวลี ตำนานคณะละครของไทย โดยอาจารย์อาวุโสหลากหลายท่านมาให้ความรู้
เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 นักศึกษาชั้นปีที่ 4 แขนงวิชานาฏศิลป์ไทย จัดสัมมนาเรื่อง "ผกาวลี&q ...
2018-12-17 11:14:50
นำเสนอผลงานวิจัยทางด้านการออกแบบนิเทศศิลป์
เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2561 สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ จัดการนำเสนอผลงานวิจัยทางด้านการออกแบบ โดยนัก ...
2018-12-15 02:41:00
การนำเสนอผลงานวิจัย นักศึกษาสาขาวิชาศิลปะการแสดง ปีการศึกษา 2561
เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2561 สาขาวิชาศิลปะการแสดง จัดการนำเสนอผลงานวิจัยทางด้านศิลปะการแสดง โดยนักศึกษ ...
2018-12-15 02:27:24
โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้นิเทศศิลป์ในศตวรรษที่ 21 ประจำปีการศึกษา 2561
เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2561 สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ จัดโครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้นิเทศศิลป์ในศต ...
2018-12-15 01:33:27
ข่าวย้อนหลัง