หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว ประชุม/อบรม
ข่าว ประชุม/อบรม

สาขาวิชาจิตรกรรม ประชุมแนวทางการปรับปรุงหลักสูตร
เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 คณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้จัดการประชุมแนวทางการปรับปรุงหลักสูตรสำหรับสาขาวิ ...
2018-09-26 14:19:36
คณะศิลปกรรมศาสตร์ รับการสอบทานการจัดทำระบบควบคุมภายใน
เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา มณีวัฒนา คณบดี พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.ผกามา ...
2018-09-26 14:18:08
คณะศิลปกรรมศาสตร์จัดอบรมเสริมทักษะให้แก่เยาวชน ฟรี!!!
เมื่อวันที่ 11-12 พฤศจิกายน 2560 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดโครงการอบรมเสริมทั ...
2018-09-26 14:14:26
การละคร ประชุมแนวทางการปรับปรุงหลักสูตร
เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2560 คณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้จัดการประชุมแนวทางการปรับปรุงหลักสูตรสำหรับสาขาวิช ...
2018-09-26 14:04:18
สาขานิเทศศิลป์ ประชุมแนวทางการปรับปรุงหลักสูตร
เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 คณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้จัดการประชุมแนวทางการปรับปรุงหลักสูตสำหรับสาขาวิชา ...
2018-09-26 14:01:06
การบรรยาย หัวข้อ หลักสูตรและแผนการเรียน 4.0 วิทยากร จาก เทคโนบางมด
เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดการบรรยายในหัวข้อ การพัฒนาหลักสูตรและแผนการเรียนกา ...
2018-09-26 14:00:42
ประชุมเข้ม วางแผนงานและบริหารงบประมาณปี 2561
เมื่อวันที่ 27-28 ตุลาคม 2560 ที่ผ่านมา คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการบริหารแผนและงบปร ...
2018-09-26 13:55:28
การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
เมื่อวันที่ 14-15 ตุลาคม 2560 ที่ผ่านมาอาจารย์ ดร.ผกามาศ จิรจารุภัทร รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผนงาน และ ...
2018-09-26 13:49:27
รูปแบบการเรียนการสอนและประเมินผลยุค 4.0
เมื่อวันที่ 30 ต.ค. 60 คณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.นันทิยา น้อยจันทร์ คณบดีคณะครุศาสตร์ ...
2018-09-26 13:48:31
คณะศิลปกรรมศาสตร์ พัฒนาภาษาอังกฤษ จัดอบรม Evening English Exchange – EEE
             วันที่ 3 ตุลาคม 2560 คณะศิลปกรรมศาสตร์ พัฒนาภาษาอังก ...
2018-09-26 13:47:33
ข่าวย้อนหลัง