หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว ประชุม/อบรม
ข่าว ประชุม/อบรม

จากรั้วมหิดล ถึงใต้ร่มโพธิ์ ศิลปกรรมสวนสุนันทา จัดกิจกรรม สุข... สัญจร
เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา คณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมกับ ศูนย์จิตตป ...
2018-06-16 16:19:09
ประชุมและหารือแนวทางความร่วมมือและกิจกรรมกับศูนย์จิตตปัญญา
สืบเนื่องจากการทำ MOU ระหว่างคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร ...
2018-06-16 16:10:23
สาขาวิชาดนตรี ประชุมแนวทางการปรับปรุงหลักสูตร
เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 คณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้จัดการประชุมแนวทางการปรับปรุงหลักสูตรสำหรับสาขาวิ ...
2018-09-26 14:22:17
นาฏศิลป์ไทย ประชุมแนวทางการปรับปรุงหลักสูตร
เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 คณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้จัดการประชุมแนวทางการปรับปรุงหลักสูตรสำหรับสาขาวิ ...
2018-09-26 14:21:27
สาขาวิชาจิตรกรรม ประชุมแนวทางการปรับปรุงหลักสูตร
เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 คณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้จัดการประชุมแนวทางการปรับปรุงหลักสูตรสำหรับสาขาวิ ...
2018-09-26 14:19:36
คณะศิลปกรรมศาสตร์ รับการสอบทานการจัดทำระบบควบคุมภายใน
เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา มณีวัฒนา คณบดี พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.ผกามา ...
2018-09-26 14:18:08
คณะศิลปกรรมศาสตร์จัดอบรมเสริมทักษะให้แก่เยาวชน ฟรี!!!
เมื่อวันที่ 11-12 พฤศจิกายน 2560 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดโครงการอบรมเสริมทั ...
2018-09-26 14:14:26
การละคร ประชุมแนวทางการปรับปรุงหลักสูตร
เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2560 คณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้จัดการประชุมแนวทางการปรับปรุงหลักสูตรสำหรับสาขาวิช ...
2018-09-26 14:04:18
สาขานิเทศศิลป์ ประชุมแนวทางการปรับปรุงหลักสูตร
เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 คณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้จัดการประชุมแนวทางการปรับปรุงหลักสูตสำหรับสาขาวิชา ...
2018-09-26 14:01:06
การบรรยาย หัวข้อ หลักสูตรและแผนการเรียน 4.0 วิทยากร จาก เทคโนบางมด
เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดการบรรยายในหัวข้อ การพัฒนาหลักสูตรและแผนการเรียนกา ...
2018-09-26 14:00:42
ข่าวย้อนหลัง