หน้าหลัก > ข่าว > งานวิจัย / วิทยากรรับเชิญ / ผู้ทรงคุณวุฒิ / R2R
งานวิจัย / วิทยากรรับเชิญ / ผู้ทรงคุณวุฒิ / R2R

นิทรรศการเผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้งานวิจัยปีงบประมาณ 2563
ภาพบรรยากาศ นิทรรศการเผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้งานวิจัยปีงบประมาณ 2563 โดยคณาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร ...
2021-05-05 15:28:50
ขอเชิญชมนิทรรศการ ผลงานวิจัยปี 2563
คณะศิลปกรรมศาสตร์ ขอเชิญชม...• นิทรรศการเผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้งานวิจัยปีงบประมาณ 2563&bul ...
2021-05-05 13:23:46
ผศ.ดร. ชนกนาถ มะยูโซ๊ะ หัวหน้าสาขาวิชาการออกแบบเครื่องแต่งกาย ได้รับรางวัล Bronze Medal Award จากประเทศเกาหลีใต้
ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนกนาถ มะยูโซ๊ะ หัวหน้าสาขาวิชาการออกแบบเครื่องแต่งกาย คณะศ ...
2020-11-06 15:08:24
งานวิจัย Vetiver Paper ได้รับรางวัล Gold Award จากประเทศเกาหลีใต้ ผลงานอาจารย์และนศ.ออกแบบผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ คณะศิลปกรรมศาสตร์
ขอแสดงความยินดีกับสาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ ผลงานวิจัยของอาจารย์และนักศ ...
2020-11-06 14:59:07
คณะศิลปกรรมศาสตร์ ลงพื้นที่ ชุมชนแพรกหนามแดง จังหวัดสมุทรสงคราม พบปะพูดคุยกับชาวบ้าน
วันที่ 2 ตุลาคม 2563 ผู้บริหาร คณาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์ ลงพื้นที่ ชุมชนแพรกหนามแดง อำเภออัมพวา จังห ...
2020-10-07 11:29:24
คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ เป็นวิทยากรบรรยายให้แก่ข้าราชการศาลยุติธรรมและศาลฎีกา
วันที่ 27 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา มณีวัฒนา คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิท ...
2020-09-21 10:07:01
ผศ.ดร.วนศักดิ์ ผดุงเศรษฐกิจ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยาย ม.ศิลปากร
วันที่ 16 และ 23 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วนศักดิ์ ผดุงเศรษฐกิจ อาจารย์ประจำสาขา ...
2020-09-21 09:32:08
ผศ.ดร.วนศักดิ์ ผดุงเศรษฐกิจ เป็นประธานกรรมการ ในการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 2 หลักสูตร ณ มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 ที่ผ่านมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วนศักดิ์ ผดุงเศรษฐกิจ อาจารย์ประจำสาขาวิชาศิล ...
2020-08-19 16:27:32
อาจารย์ ดร.ชัยชาญ จารุกลัส ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรบรรยายโครงการพิเศษ ณ ม.นเรศวร
วันที่ 8-9 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา อาจารย์ ดร.ชัยชาญ จารุกลัส อาจารย์ประจำสาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ส ...
2020-08-14 10:21:19
งานวิจัยอาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์ ลงข่าวหนังสือพิมพ์ ????#สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์
"ไทยนวัตศิลป์" โครงการวิจัยพัฒนาชุมชนโดยคณะศิลปกรรมศาสตร์ร่วมกับครูช่างเพชรบุรี โดยมี ผศ.น ...
2020-07-18 23:03:34
ข่าวย้อนหลัง