หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว ประชุม/อบรม > Day2 โครงการเตรียมความพร้อมก่อนการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรป.ตรี ประจำปีการศึกษา 2563
Day2 โครงการเตรียมความพร้อมก่อนการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรป.ตรี ประจำปีการศึกษา 2563

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2021-07-19 16:41:34

วันที่ 16 มิถุนายน 2564 งานประกันคุณภาพ คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดโครงการเตรียมความพร้อมก่อนการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2563 ให้กับคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ประจำหลักสูตร ในรูปแบบออนไลน์ Google meet จำนวน 4 หลักสูตร ดังนี้...

ช่วงเช้า : หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ และสาขาวิชาการออกแบบเครื่องแต่งกาย โดย ผศ.ดร.โสมฉาย บุญญานันต์ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ

ช่วงบ่าย : หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต และหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง โดย รศ.ดร.เกรียงศักดิ์  เขียวมั่ง เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ

(ขอบคุณภาพบางส่วนจาก : ณิชาภัทร  ธนาศิริยุรัตน์)

งานประชาสัมพันธ์

เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/
เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : 
https://far.ssru.ac.th/

twitter : https://twitter.com/pr_far
instagram : 
far_ssru_fanpage

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : https://ssru.ac.th/home