หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ / กิจกรรม > นาฏศิลป์สวนสุนันทา ร่วมงานอาเซียนสัมพันธ์ ณ จ.เพชรบุรี
นาฏศิลป์สวนสุนันทา ร่วมงานอาเซียนสัมพันธ์ ณ จ.เพชรบุรี

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2017-12-18 19:40:27


งานนี้ คณะศิลปกรรมศาสตร์ นำมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ดังไกลถึงต่างประเทศอีกแล้ว เพราะมีประเทศในระดับอาเซียนและในภูมิภาคเอเชียเข้าร่วมงานมากมาย ในงานมหกรรมศิลปวัฒนธรรมอาเซียนสัมพันธ์และการแสดงนานาชาติ ครั้งที่ 7 “ยกระดับภูมิปัญญา สู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์” มีการเสวนาทางด้านวิชาการและการแสดงศิลปะวัฒนธรรมจากภูมิภาคต่างๆ ที่แต่ละประเทศนำมาแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน

วันที่ 5 ธันวาคม 2560 สาชาวิชาศิลปะการแสดง(นาฏศิลป์ไทย) คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้รับเกียรติจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เชิญให้นำการแสดงเข้าร่วมในงานมหกรรมศิลปวัฒนธรรมอาเซียนสัมพันธ์และการแสดงนานาชาติ ครั้งที่ 7 “ยกระดับภูมิปัญญา สู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์” ที่ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 2 – 5 ธันวาคม 2560 ณ อุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระนครคีรี   การแสดงศิลปวัฒนธรรม มีประเทศในกลุ่มอาเซียน และในทวีปเอเชีย เข้าร่วมแสดงแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรม ประกอบด้วย สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย สหพันธรัฐมาเลเซีย สาธารณรัฐรัสเซีย สาธารณรัฐคีร์กีซ สาธารณรัฐอินเดีย สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ สาธารณรัฐประชาชนจีน สถานศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดเพชรบุรีกว่า 20 แห่ง และมหาวิทยาลัยทั่วประเทศอีก 11 แห่ง ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเป็นหนึ่งในนั้นและได้นำการแสดงละครพันทาง เรื่องพระลอ ตอนพระลอตามไก่ เข้าร่วมแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมในครั้งนี้ โดยมี อาจารย์วุฒิชัย ค้าทวี และอาจารย์รติพัทธ์ ศิริพงษ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาฯ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

ภายในงานนอกจากจะมีการแสดงศิลปวัฒนธรรมจากองกรค์ต่างๆทั้งในและต่างประเทศแล้ว ยังมีการเสวนาเรื่องการสร้างสรรค์งานนาฏศิลป์ไทยสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 การนำเสนอผลงานวิจัยศิลปวัฒนธรรมระดับชาติ การจัดนิทรรศการและสาธิตงานศิลปวัฒนธรรมอาเซียน เพื่อเป็นการอนุรักษ์ ส่งเสริม ฟื้นฟู และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของไทยและอาเซียน ด้วยการนำวัฒนธรรมมาเป็นสื่อกลางในการสร้างความปรองดองในภูมิภาคอาเซียน สร้างเครือข่ายทางวัฒนธรรม ตลอดจนเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของประเทศไทย ซึ่งมีอาจารย์ของคณะศิลปกรรมศาสตร์ เข้าร่วมการเสวนา ได้แก่ รองศาสตราจารย์สุภาวดี โพธิเวชกุล ประธานหลักสูตรศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต(ศิลปะการแสดง) บรรยายในหัวข้อ “การสร้างสรรค์งานนาฏศิลป์ไทยสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0” และ อาจารย์ ดร. ณฐภรณ์ รัตนชัยวงศ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย และอาจารย์ประจำสาขาวิชาศิลปะการแสดง (ศิลปะการละคร) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต(ศิลปะการแสดง) บรรยายในหัวข้อ “การวิจัยผสานการปฏิบัติ Practic-based Research & Practic-led Research”

เอื้อเฟื้อภาพและข้อมูล : อาจารย์วุฒิชัย ค้าทวี