หน้าหลัก > ข่าว > งานวิจัย / วิทยากรรับเชิญ / ผู้ทรงคุณวุฒิ / R2R > ขอแสดงความยินดี กับบุคลากรสายวิชาการ 2 ท่าน ที่ได้รับตำแหน่ง "ผู้ช่วยศาสตราจารย์"
ขอแสดงความยินดี กับบุคลากรสายวิชาการ 2 ท่าน ที่ได้รับตำแหน่ง "ผู้ช่วยศาสตราจารย์"

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2018-10-16 00:22:45


คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอแสดงความยินดี กับบุคลากรสายวิชาการ 2 ท่าน ที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น ผ่านมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 8/2561 ได้แก่ อาจารย์เตชิต เฉยพ่วง เป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์เตชิต เฉยพ่วง อาจารย์ประจำสาขาวิชาการออกแบบเครื่องแต่งกาย และอาจารย์นภดล    สังวาลเพ็ชร เป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์นภดล สังวาลเพ็ชร อาจารย์ประจำสาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์


4.jpg