หน้าหลัก > ข่าว > งานวิจัย / วิทยากรรับเชิญ / ผู้ทรงคุณวุฒิ / R2R > ขอแสดงความยินดี กับบุคลากรสายวิชาการ 3 ท่าน ที่ได้รับตำแหน่ง "ผู้ช่วยศาสตราจารย์"
ขอแสดงความยินดี กับบุคลากรสายวิชาการ 3 ท่าน ที่ได้รับตำแหน่ง "ผู้ช่วยศาสตราจารย์"

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2018-11-16 08:59:18

อาจารย์ ดร.เอกพงศ์ อินเกื้อ
อาจารย์ชนกนาถ มะยูโซ๊ะอาจารย์วนศักดิ์ ผดุงเศรษฐกิจ


คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอแสดงความยินดี กับบุคลากรสายวิชาการ 3 ท่าน ที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น ผ่านมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 10/2561 ได้แก่ อาจารย์ ดร.เอกพงศ์ อินเกื้อ เป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกพงศ์ อินเกื้อ หัวหน้าสาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์, อาจารย์ชนกนาถ มะยูโซ๊ะ เป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชนกนาถ มะยูโซ๊ะ หัวหน้าสาขาวิชาการออกแบบเครื่องแต่งกาย และอาจารย์วนศักดิ์ ผดุงเศรษฐกิจ เป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์วนศักดิ์ ผดุงเศรษฐกิจ อาจารย์ประจำสาขาวิชาศิลปะการแสดง (ศิลปะการละคร)