หน้าหลัก > ข่าว > งานวิจัย / วิทยากรรับเชิญ / ผู้ทรงคุณวุฒิ / R2R > อาจารย์ประจำสาขานิเทศศิลป์ ได้รับเชิญเป็นผู้ฝึกอบรมทักษะอาชีพให้เด็ก
อาจารย์ประจำสาขานิเทศศิลป์ ได้รับเชิญเป็นผู้ฝึกอบรมทักษะอาชีพให้เด็ก

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2019-05-16 12:42:39


วันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2562 อาจารย์นวภรณ์ ศรีสราญกุลวงศ์ และ อาจารย์ ดร.ฟาริดา วิรุฬหผล ได้รับเชิญเพื่อฝึกอบรมทักษะอาชีพให้เด็กผู้รอการปลดปล่อย ณ ศูนย์ฝึกเด็กและเยาวชนหญิง บ้านปรานี จังหวัดนครปฐม สามพราน ภายใต้ความร่วมมือ MOA ระหว่างคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนหญิงบ้านปรานี